Hiv, STI och juridik i Sverige är en ny publikation som enkelt och övergripande belyser många juridiska aspekter som rör hivinfektion och sexuellt överförda infektioner, STI, och sätter dessa i relationen till andra smittsamma infektioner som upptas i smittskyddslagen. Hiv är en komplicerad infektion med många konsekvenser för både individ och samhälle, och det märks bland annat i den lagstiftning som finns i Sverige.

– Hiv och olika legala aspekter diskuteras ofta i Sverige, och även i internationella sammanhang. Vi deltar i debatten och lagstiftningen som finns runt hiv och det är en komplex verklighet att ta hänsyn till i de olika diskussionerna, säger Viveca Urwitz, chef vid Smittskyddsinstitutets enhet för hivprevention och sexuell hälsa.

– Det kan vara svårt att få en överblick över hela området och det kräver oftast både en medicinsk och en juridisk kompetens. Det finns också behov av ökad kunskap i olika sammanhang där smittskyddslagen diskuteras. Därför har vi gemensamt tagit fram denna skrift som ska ge en tydlig bild av de legala förutsättningarna för personer som arbetar med eller lever med hiv, säger Anders Tegnell vid Socialstyrelsens kunskapsstyrningsavdelning.

Publikationen tar upp aspekter som

  • vad som gäller för hivinfektion och andra STI i Sverige ur ett juridiskt perspektiv,
  • hur det förebyggande arbetet mellan olika aktörer hänger ihop utifrån deras mandat och lagstiftning,
  • hur individens rättigheter och skyldigheter i fråga om hiv och STI beaktas i olika lagrum,
  • hur hivinfektion har hanterats i brottmål i Sverige.

Publikationen riktar sig till alla som arbetar med hiv- och STI-prevention på regional, lokal och ideell nivå, men även till allmänheten som intresserar sig för frågor kring hiv, STI och smittskyddsarbete. Den är framtagen i nära samarbete mellan Smittskyddsinstitutets och Socialstyrelsens experter på området.