Smittskyddsinstitutet har tillsammans med Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt gjort en översyn av hur myndigheterna på bästa sätt kan följa och analysera utvecklingen hos nya och kända smittsamma sjukdomar med fokus på eventuella konsekvenser av ett förändrat klimat.

Myndigheterna publicerar nu en gemensam rapport som redogör för läget och föreslår åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd och andra motåtgärder.

Rapporten fastslår att samarbete är viktigt för att öka beredskapen för smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. Generellt konstaterar myndigheterna att en klimatförändring leder till en ökad risk för fler fall av klimatkänsliga smittsamma sjukdomar. I rapporten redogörs kortfattat för vilka faktorer som har betydelse för spridningen av klimatrelaterade smittsamma sjukdomar och vilket arbete som hittills har utförts av myndigheterna. Rapporten tar även upp åtgärdsförslag för det fortsatta arbetet på området, till exempel:

  • Inrättandet av en samverkansgrupp för smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. Genom gruppen kan berörda myndigheter se till att läget hela tiden bevakas och analyseras samt föreslå åtgärder.
  • En ökad övervakning och kunskapsuppbyggnad när det gäller förändrade sjukdomsmönster för både nya och i landet redan etablerade sjukdomar.
  • Utveckling av system som ger en tidig varning om förhöjd risknivå.
  • Ett tvärvetenskapligt arbetssätt och ett djupare samarbete mellan olika sektorer.
  • Human- och veterinärmedicin måste ses i ett samlat perspektiv. Det är genom ett gränsöverskridande samarbete som de bästa resultaten kan nås.

Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och i arbetet har även Livsmedelsverket och Jordbruksverket deltagit.