Viktiga hjälpmedel i arbetet är därför tillgång till snabb diagnostik och aktuella behandlingsrekommendationer. Den behandlande läkaren behöver också goda kunskaper om infektioner eller tillgång till infektionsexpertis för att kunna skräddarsy antibiotikabehandlingen på ett patientsäkert sätt.

Studien genomfördes på universitetssjukhuset i Dijon, ett sjukhus med 1 600 sängplatser, i Bourgogne, Frankrike. Syftet var att identifiera riskfaktorer för att patienter infekteras eller koloniseras med ESBL-bildande E.coli.
ESBL är ett samlingsnamn för enzymer som bryter ned de flesta antibiotika ur betalaktamgruppen, till exempel de brett verkande cefalosporinerna. I studien undersökte man E.coli med det vanligaste av dessa enzymer som kallas CTX-M.

Resultaten visade att risken att ådra sig infektion eller bärarskap med dessa resistenta bakterier ökade vid återkommande infektioner, exponering för kinoloner och vid artificiell nutrition. De patienter som fick tredje eller fjärde generationens cefalosporin i kombination med kinolon hade nästan sex gånger högre risk att få ESBL-producerande E.coli (av typen CTX-M) jämfört med att få E.coli utan detta enzym.

Fall-kontroll-studie av 191 patienter med ESBL

För att studera incidens av och antibiotikakänslighet hos CTX-M-producerande E. coli inkluderades 191 isolat (det första för varje patient) från januari 2005 till december 2008.

För att identifiera riskfaktorer för förvärv av CTX-M-producerande E. coli, gjorde man en fall-kontroll-studie. Forskarna inkluderade alla patienter, inneliggande och polikliniska, från vilka man isolerat någon CTX-M-producerande E. coli från ett kliniskt prov mellan 1 januari 2005 och 31 december 2007. För varje fall inkluderades en kontroll, som var en patient med en icke-CTX-M-producerande E. coli (känslig för cefotaxim och ceftazidim). Kontrollen var matchad avseende provlokal (urin eller icke-urin), avdelning och tiden patienten legat inne före odling. Journaldata insamlades retrospektivt och inkluderade bland annat underliggande sjukdomar, tidigare vårdtider, eventuell kirurgi samt immunsuppressiv behandling och antibiotikabehandling månaden före inläggning. Man noterade även potentiella riskfaktorer så som KAD, CVK, artificiell nutrition och dialys under den aktuella vårdtiden.

Många isolat var multiresistenta

Mellan 2005 och 2008 isolerades 206 ESBL-producerande stammar, varav 191 av CTX-M-typ. Incidensen av ESBL-produktion hos isolat av E. coli ökade från 0,9 procent 2005 till tre procent år 2008. Andelen isolat av CTX-M-typ av dessa var hela tiden minst 90 procent. Alla isolat var känsliga för imipenem och meropenem. Nästan alla isolat var resistenta mot ampicillin-klavulansyra och ticarcillin-klavulansyra. Samtidig resistens för andra antibiotika var vanligt, för gentamicin 34 procent, ciprofloxacin 61 procent, trimsulfa 62 procent . Resistensen mot piperacillin/tazobaktam var den enda som varierade i högre grad, mellan 64 procent och 26 procent.

Antibiotika en riskfaktor

Under studieperioden fastställdes CTX-M-producerande E.coli hos 98 patienter. Av dessa hade 65 fått antibiotika den föregående månaden, och 59 hade varit inlagda under det föregående året. 46 procent av patienterna bedömdes ha en infektion (i motsats till enbart kolonisering). De flesta, 67 procent, hade urinvägsinfektion .

Vid en univariat statistisk analys var bl a följande faktorer associerade med förekomst av CTX-M-producerande E. coli: föregående sjukhusvård, återkommande infektioner, föregående användning av kortikosteroider eller antibiotika (betalaktamer, tredje och fjärde generationens cefalosporiner, kinoloner, och andra antibiotika), samt förekomst av venkateter, urinkateter och artificiell nutrition.

Vid multivariat logistisk regressionsanalys förutsade följande faktorer statistiskt signifikant infektion eller kolonisering med CTX-M-producerande E. coli: återkommande infektioner; nylig exponering för kinoloner; användande av artificiell nutrition. Exponering för tredje och fjärde generationens cefalosporiner blev här bara på gränsen till signifikant (p = 0,078). De som fick både tredje eller fjärde generationens cefalosporin kombinerat med kinolon hade nästan sex gånger högre risk att få en CTX-M-producerande stam av E. coli än en icke-CTX-M-producerande stam.

Studien är publicerad i Clinical microbiology and infection och har titeln: Cephalosporin and fluoroquinolone combinations are highly associated with CTX-M ß-lactamase-producing Escherichia coli: a case-control study in a French teaching hospital. Abstract går att läsa via länk till höger.

/Lars Blad, Smittskyddsinstitutet