Hur gick konferensen?

- Den gick väldigt bra! Responsen har varit väldigt positiv. Både vad gäller själva konferensens upplägg och dess innehåll. Sedan var det några som konstaterade att det var märkligt att det skulle ta 25 år innan en konferens som den här kunde hållas, men detta får ses som en början och förhoppningsvis kommer liknade konferenser anordnas i framtiden.
Totalt var det 380 deltagare från 35 länder som deltog från Irland i väster till Tadzjikistan i öster.

Är det något speciellt du tar med dig från konferensen?

- Det man slås av är skillnaden i arbetet med dessa frågor mellan Västeuropa jämfört med Östeuropa och Centralasien. Skillnader som påverkar det preventiva arbetet på många sätt. Ett problem är underrapportering när det gäller MSM. Eftersom gruppen MSM är så liten enligt den officiella statistiken är det svårt att nå fram i det preventiva arbetet.

Dessutom har det också visat sig att städer och samhällen som är öppna mot MSM och inte negativt inställda till homo- och bisexuella också har kommit längre i det preventiva arbetet.

Det understryks inte minst av den europeiska MSM undersökningen EMIS. Och på konferensen kunde det också bekräftas av en amerikansk undersökning.

Ytterligare något som belystes på konferensen är hur viktigt det är att få med de kommersiella aktörerna i det preventiva arbetet. Prevention handlar om att arbeta på många olika arenor samtidigt.

En annan viktig fråga som jag vill nämna är att det preventiva arbetet också måste inkludera de män som lever med hiv. I dagens samhälle kan man leva med sin smitta på ett annat sätt och under en lång tid. Då är det viktigt att också personer som har hiv inkluderas, på samma sätt som vi självklart också måste arbeta mot de som riskerar att bli smittade.

Hur kommer arbetet med de här frågorna gå vidare?

Nu i februari kommer konferensen sammanfattas i en rapport som kommer att tryckas och läggas ut på webben.
Sedan kommer EU-kommissionen, som också sponsrade en del av konferensen, arbeta vidare med dessa frågor. Men det är många olika grupper som slås om pengarna för preventiva insatser.

Avslutningsvis vill jag betona att det var viktigt för det fortsatta arbetet att socialminister Göran Hägglund höll ett anförande vid välkomstmottagningen i Stadshuset. Det ses som en viktig markering inför det fortsatta arbetet och något som uppskattades av alla deltagare och av de östeuropeiska deltagarna i synnerhet.

/Fredric Ripe, Smittskyddsinstitutet