SMI har fått i regeringsuppdrag att utvärdera patientsäkerhetssatsningen vad gäller antibiotikaanvändningen. Utvärderingen ligger sedan till grund för beslut om landstingen kan ta del av stimulansmedlen. Villkoren är för det första att landstinget senast den 30 september 2011 inrättat en lokal Stramagrupp med ett tydligt uppdrag och erfoderlig finansiering. För det andra ska landstinget arbeta för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer. Som en konsekvens av det arbetet ska den totala antibiotikaförskrivningen i öppenvården (primärvård och övrig öppen specialistvård) närma sig ett nationellt satt mål på 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år. Ett mål som är ämnat att nås fullt ut 2014.

För att följa upp arbetet med att öka följsamheten till rekommendationer kommer SMI i dialog med landstingen tidigt under 2011 ta fram utvärderingsinstrument för detta.

I Läkartidningen nr 3 2011 ges en beskrivning av SMI:s uppdrag i regeringens satsning . Artikelförfattare är Karin Tegmark Wisell, enhetschef för antibiotika och vårdhygien vid SMI och Otto Cars ordförande i Stramarådet vid SMI.