Det finns idag behandling mot såväl kronisk hepatit B som hepatit C. Effektivt vaccin som skyddar mot hepatit B finns också, men inte mot hepatit C. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården särskilt ska erbjuda vaccin till vissa grupper som löper större risk att bli smittade med hepatit B. Exempel på sådana riskgrupper är injektionsmissbrukare, män som har sex med män, sexualpartner till person med akut eller kronisk hepatit B, familjemedlemmar i familj med kronisk HBsAg bärare, och barn till föräldrar från länder med medelhög till hög prevalens av hepatit B.

Hepatit C sprids i Sverige idag framför allt bland injektionsmissbrukare via orena sprutor. I en studie som gjordes 2008 bland missbrukare i Stockholm, den så kallade baslinjestudien, hade 80 procent hepatit C.

Ungefär 1500 hepatit B fall rapporteras till Smittskyddsinstitutet (SMI) varje år varav 150–200 är akuta fall, det vill säga nyligen smittade personer. En klar majoritet av fallen med kronisk infektion som rapporteras är smittade utomlands. Dessa är framför allt utlandsfödda som smittats före ankomst till Sverige från länder med hög eller medelhög förekomst av hepatit B-infektioner. Första halvåret 2011 rapporterades 721 hepatit B fall, varav 51 hade akut infektion.

Långsiktigt observeras en signifikant nedåtgående trend av totala antalet rapporterade hepatit C-fall i Sverige sedan år 1994. Ungefär 2000 fall rapporteras per år varav 100–150 bedömts vara nysmittade. Den dominerande smittvägen i Sverige är injektionsmissbruk men för en stor del av fallen saknas information om smittväg. Detta beror på att man kan ha burit på viruset mycket länge innan diagnosen ställs och att det därför kan vara svårt att veta hur och när man blivit smittad. 1056 hepatit C fall rapporterades det första halvåret 2011 varav 85 bedömts vara nysmittade.

Smittskyddsinstitutet samordnar och följer upp förebyggande insatser

SMI ansvarar för att nationellt samordna och följa upp förebyggande insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara (STI) och blodburna sjukdomar till exempel hepatit B och C. Bland annat arbetar SMI för närvarande med att ta fram en nationell handlingsplan för det förebyggande hiv- och STI-arbetet bland män som har sex med män. Syftet med planen är att utgöra en kunskapsbas för ett mer effektivt arbete genom att ge tydliga mål och lyfta de områden som behöver förstärkas och förbättras. Handlingsplanen kommer att presenteras vid årsskiftet .

Under hösten 2010 påbörjade SMI även ett arbete med att ta fram en handlingsplan för hiv-, hepatit- och STI-prevention för personer med injektionsmissbruk. Arbetet kommer att fortsätta under året och handlingsplanen beräknas vara klar i slutet av 2012.

Vidare stödjer SMI ett metodutvecklingsprogram om frivillig hiv- och hepatit rådgivning, testning och hepatit B-vaccination av personer med injektionsmissbruk inom Kriminalvården, Svenska Häktesprogrammet (SHP). I SHP följs också riskbeteende och förekomst av hiv och hepatiter över tiden bland personer inom Kriminalvården.

Länkar

http://worldhepatitisalliance.org/WorldHepatitisDay.aspx

http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/en/index.html

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om hepatit B

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om hepatit C

Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B

Behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn