Majoriteten av svenskarna smittas av salmonella utomlands och endast en mycket liten andel smittas av livsmedel producerade i Sverige. Den goda situationen för folkhälsan kan härledas till det salmonellakontrollprogram för djur, livsmedel och foder som funnits i Sverige i över femtio år. En kontroll som i rapporten beräknas kosta staten cirka 100 miljoner årligen.

I rapporten har det grovt antagits att om kontrollen skulle avvecklas skulle den svenska salmonellasitutationen på människa bli mer lik situationen i Danmark respektive Nederländerna. Antalet inhemska humanfall och kostnader för dessa antas därmed öka. Kontroll och övervakning i Sverige har också antagits ske enligt de två länderna och kostnaderna för dessa scenarion har beräknats.

Om man avvecklar nuvarande kontrollsystem uppskattas antalet rapporterade fall av salmonella bland människor öka kraftigt. De beräknade samhällskostnaderna beräknas hamna på en ökning mellan 100-350 miljoner kronor för det danska scenariot.

Kostnadsberäkningarna för sjukdomsfall på människa innehåller både direkta, indirekta och immateriella kostnader dessutom tar beräkningen även hänsyn till kostnader för följdsjukdomar. Kostnader för kontrollprogrammet har inte gjorts lika detaljerat och med samma metoder. De exakta siffrorna för kostnaderna respektive nyttan är därför inte direkt jämförbara. Resultatet är dock tydligt, skulle salmonellakontrollprogrammet avvecklas skulle hälsokostnaderna för människor bli avsevärda.

Rapporten är beställd av Salmonellanämnden där både myndigheter och näringen är representerade. Den är framtagen av Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt och AgriFood Economics Centre.

Analysen ska betraktas som ett första steg i ett planerat större arbete med en fullständig analys av kostnader och nytta förenat med den svenska kontrollen av salmonella.

Många aktörer har medverkat genom att ta fram underliggande data till analyserna i rapporten, framför allt Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Svensk Mjölk, Svensk Fågel, Svenska Ägg.