Antalet fall av tbc i Sverige har ökat kontinuerligt sedan 2003, men trots detta är Sverige fortfarande ett av de länder i världen som har lägst incidens. För 2010 var den 7,3 fall per 100 000 invånare och år jämfört med 6,9 2009. Ökningen beror helt på migrationsflödet från länder med hög incidens av tbc. 85 % av fallen var utlandsfödda personer, en grupp som har stått för en majoritet av rapporterade tbc-fall sedan 1992 (Figur 1)

Bland svenskfödda personer är det framför allt äldre (över 65 år) som utvecklar aktiv tbc efter att ha blivit smittade tidigare i livet, innan smittspridningen i Sverige i stort sett upphörde, men också personer vars nära anhöriga kommer från länder med hög förekomst av tbc.

De flesta utlandsfödda personer som utvecklar tuberkulos har smittats i sitt hemland före ankomst till Sverige, men en del kan ha smittats på vägen hit och även efter att de kommit till Sverige. Under 2010 upptäcktes ett kluster av fall på en flyktingförläggning i Östergötland som troligen smittats på förläggningen ( läs om detta i EPI-Aktuellt 16 september 2010 ). Detta visar på vikten av att alla nyanlända personer, även anhöriginvandrare, erbjuds hälsoundersökning tidigt efter ankomst till Sverige för att begränsa smittspridning i Sverige.

Detaljerad statistik för 2010 års fall av tuberkulos i Sverige

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om tuberkulos

/Jerker Jonsson, Frida Hansdotter, Smittskyddsinstitutet