Smittskyddsinstitutet har under det gångna året vid flera tillfällen beskrivit riskerna för smitta inom vården när mässlingfall tas om hand, och behovet av medvetenhet om den numera ovanliga sjukdomen hos sjukvårdsupplysningen och olika mottagningar. Indexpatienten hade vid det aktuella besöket inte utvecklat utslag och mässling misstänktes därför naturligt nog inte.

Vi vill än en gång påminna om att sjukdomen finns. Symtomen de första tre-fyra dagarna är ganska ospecifka med feber, hosta och konjunktivit. Eventuellt kan man hitta s.k. Kopliks fläckar i kindslemhinnan. Så fort som misstanke väcks, antingen epidemiologiskt t.ex. om mässling finns i omgivningen eller man rest till ett högendemiskt område, eller på grund av den kliniska bilden, så ska patienten hänvisas till infektionsklinik eller tas in i ett isolerat undersökningsrum. Kontakta genast smittskyddsenhet för diskussion om eventuell smittspårning och profylax till exponerade om diagnosen bekräftas eller misstanken är hög.

Viktigt att tänka på vaccination av barn vid långresa

I somras var smittrisken störst i Europa. Där har nu utbrotten klingat av, men i alla länder som inte vaccinerar eller har otillräckligt vaccinationstäckning kan sjukdomen finnas.

Tre av 26 anmälda fall under det här året har smittats i Thailand. Vi närmar oss nu den stora turistsäsongen för Thailand, och många åker dit med mycket små barn. Även om smittrisken är liten bör man tänka på om barnet är skyddat mot mässling, och eventuellt diskutera med barnavårdscentralen om man ska tidigarelägga vaccinationen.

Som alltid bör man också tänka över om man själv haft mässling eller är vaccinerad.

/Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet
/Annika Linde, Smittskyddsinstitutet

/Björn K Eriksson, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm