Sett över 12-månaders perioder (september 2011- oktober 2010 jämfört med september 2010-oktober 2009) rör det sig dock om en blygsammare minskning på 0,8 procent. För perioden september 2011- oktober 2010 varierade antibiotikaförbrukningen mellan länen, från 411,9 recept per tusen invånare och år i Stockholm till 307,2 recept per tusen invånare och år i Jämtland.

Vanligt med luftvägsantibiotika till barn

Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner i öppenvård står för majoriteten av all antibiotika som förskrivs i Sverige. Under tredje kvartalet 2011 jämfört med tredje kvartalet 2010 minskade den sammanlagda användningen av luftvägsantibiotika med 5,7 procent. Barn och äldre är de åldersgrupper som får mest antibiotika och i barngruppen stod luftvägsantibiotika under kvartal tre 2011 för 77 procent av alla antibiotikarecept.

Olika antibiotikaval i slutenvården

Den totala antibiotikaförsäljningen inom slutenvården, definierat som det som sålts på slutenvårdsrekvisition, har ökat något, från 1,49 till 1,55 definierad dygns dos/ 1000 invånare och dag under perioden september 2011-oktober 2010 jämfört med september 2010-oktober 2009. Andelen smalspektrumpenicilliner (J01CE) av totala mängden antibiotika (J01 exkl. metenamin) varierar mellan länen, från 7,2 procent i Uppsala till 19,8 procent i Värmland.

Läs mer om senaste antibiotikastatistiken i kvartalsrapport 3 2011

/Jenny Hellman, Smittskyddsinstitutet