ESBLCARBA är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier kan bära på. Enzymerna bryter ned den brett verkande antibiotikagruppen karbapenemer. Det finns få eller inga antibiotika kvar som hjälper mot dessa mulitresistenta bakterier. Situationen förvärras ytterligare av att karbapanemresistenta bakterier ofta bär på resistens mot de flesta andra övriga antibiotikagrupper. Då finns i princip inga behandlingsalternativ kvar. I Sverige har vi ännu nästan enbart importfall från utlandsvårdade patienter, men erfarenheter från andra länder förskräcker.
Karbapenemresistenta bakterier finns nu i de flesta länder i Europa där de orsakar dödsfall och försvårar avancerad sjukvård.
– Erfarenheter från andra länder visar att det kan börja med några sporadiska importfall. Därefter uppstår inhemsk vårdrelaterad smittspridning. I värsta fall lyckas de resistenta bakterierna etablera sig och bli vanliga i sjukhusmiljön. Därför är det extremt viktigt att så långt som möjligt motverka smittspridning så att vi i möjligaste mån kan begränsa dessa bakteriers utbredning i Sverige, säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten Antibiotika och vårdhygien vid SMI.

Idag publicerar SMI en rapport som beskriver förekomsten av karbapenemresistens nationellt och internationellt samt pekar på konsekvenserna.

ESBLCARBA än så länge ovanliga i Sverige

I Sverige är ESBLCARBA än så länge sällsynta. Totalt har 32 fall av dessa bakterier rapporterats till SMI. De flesta är importfall (koppling finns till Bosnien, Egypten, Grekland, Indien, Irak, Israel, Italien, Rumänien och Syrien). Ett fåtal av fallen har givit upphov till enstaka sekundärfall inom vården i Sverige men hittills finns inget konstaterat nationellt utbrott av ESBLCARBA.

En ond cirkel där användning driver resistens

Karbapenemer har blivit en allt vanligare sista utväg för att behandla multiresistenta bakterier, som till exempel Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae. I takt med den ökade användningen av karbapenemer ökar också den evolutionära selektionen av karbapenemresistens.

I länder där man har en begränsad tillgång till bakteriologisk diagnostik och dålig information om det lokala epidemiologiska läget finns bristande möjligheter att anpassa antibiotikabehandlingen till olika patienter. Risken blir då att man överanvänder bredspektrumantibiotika som exempelvis karbapenemer för säkerhets skull. Detta driver snabbt på resistensutvecklingen ytterligare tills man når en gräns där inga antibiotika längre finns tillgängliga.

Försenad effektiv behandling ökar risk för dödsfall

Samtidigt som överanvändning driver på resistensutvecklingen innebär en underbehandling en risk för den enskilde patienten. Vid svåra infektioner i blodet med karbapenemresistenta bakterier ökar risken för dödsfall om rätt insatt behandling försenas. Snabb resistensbestämning är därför viktig. I värsta fall finns dock ingen behandling som har effekt.

Andra konsekvenser av karbapenemresistens är ökade kostnader för sjukvården, till exempel genom förlängda vårdtider och ett ökat behov av enkelrum för att förhindra smittspridning. Vid omfattande smittspridning kan avdelningar behöva stängas.

– Rapporten visar att det är mycket viktigt att vi i Sverige fortsätter att ha och vidareutvecklar en effektiv och snabb bakteriologisk diagnostik och att laboratorierna i samverkan med lokala Stramagrupper aktivt återkopplar lokala epidemiologiska resistensdata till behandlande läkare. Det behövs för att kunna ta fram rekommendationer om hur svåra akuta infektioner ska behandlas, säger Karin Tegmark Wisell.

Exempel på dödsfall i Europa

Rapporten tar också upp exempel på utbrott och dödsfall i världen de senaste åren. I Paris drabbades sju patienter på ett sjukhus av ESBLCARBA. Trots behandling dog fem av de sju patienterna. I Istanbul dog tio av femton patienter infekterade med denna typ av bakterier. I tyska Essen dog fem nytransplanterade patienter efter att ha infekterats med ESBLCARBA. Dessa fallrapporter illustrerar att svåra, invasiva infektioner med kabapenemresistenta bakterier är förknippade med hög dödlighet.

/Karin Wahlberg, SMI