Hälsoministrarna i England, Skottland och Wales har, efter rekommendation från den brittiska blod- och organsäkerhetskommittén (SaBTO) beslutat upphäva det permanenta förbudet för män som har haft sex med män (MSM) att donera blod. Från den sjunde november gäller i Storbritannien istället en tidsbegränsad avstängningsperiod på tolv månader efter senaste sexuella kontakten.

Samma ändring gjordes i Sverige i april 2010 när Socialstyrelsens nya regelverk (SOSFS 2009:28) för blodverksamheterna trädde i kraft. Inom övriga EU har dock flertalet länder fortfarande kvar ett permanent förbud för MSM att ge blod. Undantag är Spanien och Italien som tillämpar permanent eller tidsbegränsad avstängning beroende på om personen, oavsett partnerns kön, bedöms ha ett sexuellt högrisk- eller lågriskbeteende.

Infördes på 1980-talet för att minska risken

Permanent avstängning av homo- och bisexuella män infördes i många länder i mitten av 1980-talet för att minska risken för överföring av hiv via blodtransfusion och blodpreparat. Att en del länder valt att ändra reglerna under senare år beror på förbättrade hivtester, förkortad period när man är nysmittad men testerna fortfarande är negativa och en förändrad epidemiologisk situation. Förutom ovan nämnda länder har t.ex. Australien, Nya Zeeland, Argentina, Japan och Sydafrika också infört en tidsbestämd avstängning för MSM.

Nya svenska regler tillämpas från 2012

I Sverige har de nya reglerna för MSM ännu inte börjat tillämpas vid blodverksamheterna, då Socialstyrelsen har givit dispens, men möjligheten att få förlängd dispens löper ut sista december 2011. Orsaken är att svensk blodplasma som används för läkemedelstillverkning godkänns via en EU-gemensam procedur som koordineras av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. För närvarande godkänner EMA inte blod eller blodplasma från personer som har eller har haft ett sexuellt riskbeteende. Det svenska Läkemedelsverket har därför i sitt regelverk (LVFS 2010:2) kvar det permanenta förbudet för MSM och för personer som haft sex i utbyte mot pengar eller annan ersättning. Blodverksamheterna måste därmed skapa och kvalitetssäkra en rutin för skild hantering av blod och blodplasma som ska användas för framställning av läkemedel.

Bristande följsamhet till regelverket

En viktig orsak till förändringarna i regelverket är att acceptansen och följsamheten till regelverket inte är optimal. Det förekommer idag att MSM ger blod trots förbudet. En stor brittisk befolkningsstudie som nyligen publicerades i British Medical Journal visade att mer än 10 procent av brittiska MSM hade lämnat blod i strid mot gällande permanent avstängning, och att 2,5 procent hade varit aktiva blodgivare under senaste året.

Mer än hälften av männen i studien upplevde reglerna som gäller fram till regeländringen i november som svåra att förstå, och kunskapen om den smittsamma ”fönsterperioden” när hiv inte kan påvisas i screeningtester var bristfällig. En tolvmånaders avstängningsperiod upplevdes som mer acceptabel än en permanent eller flerårig avstängning.

I och med regeländringarna i Storbritannien och Sverige kommer samma avstängningsperiod gälla för sexuella beteenden, som bedöms medföra högre risk för hiv än den genomsnittliga expositionsrisken i befolkningen. Tolv månaders avstängning ska gälla för bl.a. män som haft sex med män, personer som haft sex i utbyte mot pengar eller annan ersättning, personer som har haft sexuella kontakter i länder där hiv och andra infektioner som kan överföras via blod förekommer i hög utsträckning, personer som haft sex med någon som injicerat narkotika och personer som haft sex med någon som är hivinfekterad. Detta, i kombination med en tydlig information till blodgivarna om varför avstängningsperioder behövs vid sidan om screeningtesterna efter vissa riskbeteenden eller riskhändelser, kan förhoppningsvis leda till ökad acceptans och följsamhet till blodgivningsreglerna.

Smittskyddsinstitutet tillstyrkte borttagandet av permanent förbud
Smittskyddsinstitutet deltog i Socialstyrelsens förarbeten till den svenska regeländringen och tillstyrkte då borttagandet av det permanenta förbudet för MSM när förslaget var ute på remiss, baserat på de bedömningar och de riskberäkningar som hade genomförts. SMI vill särskilt framhålla att en hög acceptans och följsamhet till blodgivningsreglerna är avgörande för att kunna minimera risken att tidig hivsmitta, som inte kan upptäckas i screeningtester, ska överförs via blodtransfusion och blodpreparat.

SMI följer noga det epidemiologiska läget i Sverige och omvärlden när det gäller hiv, hepatiter och andra sjukdomar som kan överföras via blod och som utgör potentiella hot mot blodsäkerheten. I SMI:s Epidemiologisk årsrapport sammanställer SMI statistik från blodgivarscreeningen över positiva test för hiv, hepatit B och hepatit C. Under de senaste tio åren har i genomsnitt två fall av hiv per år upptäckts bland de ca 250 000 svenskar som årligen ger blod och blodplasma, ungefär lika många bland nyanmälda som gamla blodgivare. Ingen person i Sverige har dock smittats av hiv via blodtransfusion sedan 1986, men enstaka fall finns rapporterade från andra EU-länder under 2000-talet, bl.a. i Danmark.

Information om epidemier och utbrott av infektioner, som ibland kan utgöra risk för blodsäkerheten, finns på SMI:s webbplats och i nyhetsbrevet, t.ex. utbrott av West Nile-feber i sydöstra Europa som medför tidsbegränsad avstängning från blodgivning om man vistats i drabbade områden. SMI biträder också Socialstyrelsen och andra myndigheter med sin expertkunskap.

/Torsten Berglund, Smittskyddsinstitutet