Som tidigare rapporterats i Epi-Aktuellt (nr 11 och nr 37, 2010 och nr 13, 2011) har ett utbrott av VRE pågått på två sjukhus i Västernorrland, i Sundsvall och Sollefteå, sedan februari 2010. Liksom vid de tidigare tre svenska utbrotten (Stockholm, Halland och Västmanland) krävdes även här stora insatser under lång tid för att bryta smittspridningen.

Förbättrade rutiner

Totalt har nästan 100 fall upptäckts, ungefär hälften på vardera av de två sjukhusen. Efter en successivt förbättrad standard i tillämpandet av basala hygienrutiner, utökad städning och ett minskat användande av bredspektrum-antibiotika, har epidemikurvan minskat. Man har inte konstaterat några ytterligare fall tillhörande utbrottsstammen (1101) sedan i april 2011(Sollefteå) respektive maj 2011 (Sundsvall). Detta trots en fortgående hög screeningfrekvens kring främst de kända bärare som behöver inneliggande vård.
Även en avslutande total screening under en vecka i oktober månad av de båda sjukhusens alla inneliggande patienter utföll utan fynd av utbrottsrelaterade fall. Inga dödsfall eller allvarliga sjukdomsfall direkt relaterade till VRE har setts under utbrottstiden.

Liten risk för nya fall

Med den långa tid som nu har gått sedan senaste nyupptäckta fall, med negativ totalscreening och de stora förbättringar som skett enligt ovan, bedöms risken för återuppblossande utbrott som liten. Ett program för ”basal-screening” planeras också. Det programmet ska i ett tidigt skede upptäcka eventuell ny spridning.

Lars Blad, bitr smittskyddsläkare, Landstinget Västernorrland
Lars-Olof Ögren, chefsläkare Sollefteå Sjukhus
Per Skude, chefsläkare Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand/landstingsöverläkare

Kommentar från SMI
Smittskyddsinstitutet har tillsammans med Föreningen för medicinsk mikrobiologi och smittskyddsexperter tagit fram ett kundskapunderlag med rekommendationer till vårdinrättningar och sjukhus för att minimera smittspridning av VRE. Rekommendationerna bygger på erfarenheter från landstingen i Halland, Stockholm och Västmanland. Dessa landsting vidtog framgångsrika åtgärder för att häva utbrott med VRE som pågick 2007-2010.
VRE-utbrottet i Västernorrland är ytterligare ett exempel på att det går att häva ett utbrott genom omfattande lokala vårdhygieniska insatser, kontaktspårning och screening.

Ladda ner Kunskapsunderlaget här