Söndagen den 9 oktober sökte ett medelålders par vård på en akutmottagning i Skåne. Båda hade insjuknat nästan samtidigt med brännande, kliande och rodnade utslag i huden framför allt över bröst och hals, samt känsla av hjärtklappning. Mannen, som hade mest symtom och behövde läggas in på vårdavdelning för observation, upplevde även andningsbesvär. Även kvinnan observerades ett par timmar på akutmottagningen, men mådde sedan helt bra.

Symtomen debuterade drygt en timme efter att båda hade ätit tonfisksallad inköpt på en pizzeria. Den använda tonfisken var konserverad. När detta blivit känt kontaktades pizzerian omgående för att säkerställa att eventuell resterande tonfisk inte användes, men den sista tonfisken hade enligt restaurangpersonalens uppgift gått åt till parets sallader, så prov kunde inte säkras för histaminanalys.

Restaurangbesök i Stockholm innebar histaminförgiftning

En restaurang i centrala Stockholm informerade Miljöförvaltningen och Smittskydd Stockholm fredagen den 7 oktober om att de har fått anmälningar från sina matgäster om misstänkt histaminförgiftning i samband med lunch samma dag. Serveringen stoppades efter den första anmälan och då hade ca 100 personer serverats tonfisk tillagad i ugn till lunch. Restaurangen tog emot drygt 20 anmälningar om histaminförgiftning, enligt muntlig uppgift.
Tre personer har anmält misstänkt histaminförgiftning till Miljöförvaltningen i Stockholm från samma tillfälle och Smittskydd Stockholm fick anmälan om ett fall via ett akutsjukhus i Stockholm. Tonfisken kom från Senegal och har provtagits för histamin, men analyssvaren är inte klara.

Orsakas av fisk som lagrats för varmt

Histaminförgiftning av fisk är en ganska okänd, men inte helt ovanlig typ av matförgiftning. Om fisken förvaras i för hög temperatur i något led efter fångsten kan bakterier omvandla histidin, som finns naturligt i fisken, till histamin som orsakar förgiftningen. Vanligtvis orsakas histaminförgiftning av fisk av familjen Scombridae, framför allt tonfisk och makrill. Upphettning dödar bakterierna, men förstör inte det histamin som redan bildats, och förhindrar alltså inte förgiftning. Inkubationstiden är kort, från cirka femton minuter upp till ett par timmar. Symtomen kan vara obehagliga, men är oftast ofarliga och brukar gå över inom några timmar.

Diagnosen baseras på klinisk bild

Diagnosen baseras på den kliniska bilden med rodnad och brännande känsla i huden samt i varierande grad hjärtklappning, huvudvärk, yrsel, illamående, ibland magont eller diarré, samt ibland brännande smak i munnen. Andningsbesvär förekommer också. Kopplingen till fiskförtäring är ofta tydlig eftersom symtomen debuterar så kort tid efter exponeringen. I fallet ovan med det medelålders paret är diagnosen och sambandet tydligt genom att både mannen och hans hustru insjuknade efter att de tillsammans ätit tonfisksalladen.

Troligen betydande underrapportering

Matförgiftning orsakad av histamin är sannolikt vanligare än vad som rapporteras och därmed vanligare än vad myndigheterna känner till. Underrapporteringen beror troligen på att symtomen kan tolkas som en allergisk reaktion på fisk och att personerna som drabbas inte söker sjukvård om inte symtomen blir tillräckligt kraftiga. Det är inte säkert att läkaren misstänker histaminförgiftning eller att misstanken rapporteras vidare till miljöförvaltningen i kommunen och/eller till smittskyddsenheten.

En genomgång av de rapporter som sammanställts för den matförgiftningsrapportering som kommunerna och Smittskyddsinstitutet (SMI) gör årligen till Livsmedelsverket visar att histaminförgiftningar utgör en mycket låg andel, en till fem procent, av alla rapporterade utbrott och fall av matförgiftning.
Mellan 2003 till 2010 har 39 utbrott (även enstaka fall är inkluderade) med totalt 124 insjuknade av histaminförgiftning rapporterats till Livsmedelsverket. I majoriteten av fallen har den misstänkta smittkällan varit tonfisk.

Stockholms stad har sedan 2009 en e-tjänst där privatpersoner kan anmäla misstänkta matförgiftningar inom kommunen. Sedan e-tjänsten infördes har antalet rapporterade fall och utbrott ökat i Stockholm. Under 2010 rapporterades 9 av 10 histaminförgiftningar från Stockholms stad vilket kan indikera en betydande underrapportering från övriga landet.

Histaminförgiftning är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Om förgiftningen orsakats av yrkesmässigt hanterad fisk ska dock anmälan ske skyndsamt till miljöförvaltningen i kommunen så att smittkällan kan elimineras så fort som möjligt. Helst ska prov tas från den misstänkta smittkällan också. Misstänkta utbrott bör även telefonanmälas till Smittskyddsläkaren.

Författare:
Simon Werner, Smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne
Helena Rosén, Kari Kaukola, Anders Ladefoged, Miljöförvaltningen i Stockholm
Mona Insulander epidemiolog/smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm
Sofie Ivarsson, epidemiolog, Smittskyddsinstitutet