Sedan juni 2011 har 16 personer smittats av malaria orsakad av Plasmodium vivax i Grekland. De flesta, tio av fallen, har rapporterats från Evrotas, ett jordbruks- och våtmarksområde i Lakoniadistriktet på Peloponnesos i södra Grekland . Två fall bor utanför Chalkida (Evoiadistriktet), två i Attikadistriktet, ett i Agia i Larissadistriktet och ett i Orchomenos i Viotiadistriktet. Ingen av de insjuknade har rest till områden utanför Grekland där det finns malaria. Dessutom har tolv personer som invandrat till Grekland för att arbeta i Lakoniadistriktet rapporterats som malariasmittade. Två av dessa var rumäner som diagnostiserades med P. vivax-malaria strax efter hemkomst från gästarbete inom jordbruk i Lakoniaområdet.

Fåtal inhemska fall genom åren

Flera arter av myggan som sprider malaria, Anopheles spp, har identifierats i Grekland, men eftersom de inte längre spred infektionen har landet klassats som malariafritt sedan 1974. De fall som diagnostiseras har sedan dess med få undantag importerats från endemiska länder. Under 1990-talet förekom ett fåtal inhemska fall med flera års mellanrum. Efter flera år utan kända fall dök infektionen upp igen 2009. Då anmäldes sex inhemska fall och 2010 ett fall, samtliga från samma område i Evrotas på Peloponnesos. Malariafallen 2009 var kopplade till två importfall av P. vivax-infektion från Pakistan och Afghanistan som under sommaren insjuknat på Peloponnesos.

Inom Världshälsoorganisationens (WHO) europeiska region rapporteras P. vivax-infektioner även regelbundet från östra delarna av Turkiet och 2010 rapporterades ett inhemskt fall från Aragonien i nordöstra Spanien.

Grekland vidtar åtgärder

De grekiska myndigheterna reagerade snabbt på den uppkomna situationen och vidtog en rad motåtgärder.

Det grekiska smittskyddsinstitutet förstärkte övervakningen för att upptäcka eventuella ytterligare malariafall. Bland annat har lokala läkare kontaktats för att höja medvetenheten om malariarisken inom sjukvården samt för att påskynda diagnos, behandling och rapportering.

Institutet har även utfört en informationskampanj med hjälp av broschyrer, affischer och TV-inslag för att informera befolkningen i och besökare till området där det rapporterats fall om malariaförekomsten och hur man minskar smittrisken genom att undvika myggbett.

Allt blod från blodgivare i de drabbade områdena testas, men inget blod har än så länge varit positivt för Plasmodium och ökade resurser har lagts på myggbekämpning, för att förhindra lokal malariaspridning.

Allvarlig sjukdom orsakad av parasiter

Malaria är en allvarlig, kronisk infektionssjukdom som orsakas av parasiter av släktet Plasmodium. Parasiterna sprids genom myggbett. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska områden. Det finns fem huvudsakliga arter av Plasmodium som kan orsaka malaria hos människa. P. vivax är den art som har störst utbredning över världen. Malaria är emellertid inte endemiskt i Europa.
De viktigaste malariasymtomen är feber, frossa, huvudvärk och illamående. Inkubationstiden brukar vanligen ligga mellan två och fyra veckor. Vid malaria orsakad av Plasmodium vivax förekommer ofta recidiv månader till år efter behandling, eftersom parasiten kan utveckla ett vilande stadium i levern.

Möjlig smittspridning

Det finns två olika scenarier för hur smittspridningen skett i Grekland. Den från början mest troliga förklaringen var att den lokala spridningen berodde på ett aktuellt importfall av en asymtomatisk malariabärare och att infektionen sedan spritts vidare till den lokala befolkningen via myggor i området. Denna teori stärks av att det i båda dessa områden finns en stor andel invandrad arbetskraft från malariaendemiska länder inom jordbruksnäringen, till exempel från indiska subkontinenten. Men eftersom nya fall fortsatt att dyka upp under en längre period, så kan P. vivax alternativt ha etablerat sig i området, vilket lett till årliga små kluster av fall och förmodligen innebär att kluster kommer uppstå även kommande år. Med den information som finns idag är det omöjligt att säga på vilket av dessa sätt som spridningen skett.

Det europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, konstaterar i en riskvärdering att malariasituationen i Grekland troligen utgör en begränsad risk för övriga EU-länder. Det är dock viktigt för läkare i andra länder att ha malaria i åtanke som differentialdiagnos för symtomatiska patienter som vistats i de drabbade områdena i Grekland. Resenär till dessa områden rekommenderas inte ta malariaprofylax, eftersom risken att smittas anses extremt liten, men de bör tänka på att skydda sig mot myggbett, vilket även är viktigt för att undvika infektion med West Nile Virus som också har cirkulerat i Grekland under sommaren och hösten.

/Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet