Arbetet för en rationell antibiotikaanvändning har hög prioritet i regeringens patientsäkerhetssatsning som lanserades i december förra året. Under 2011 har regeringen avsatt stimulansmedel på 100 miljoner kronor för detta område. För att landstingen ska få delar av dessa medel måste de uppnå vissa mål. Patientsäkerhetssatsningen bygger på ett avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och pågår till 2014.

Villkorade stimulansmedel till landstingen

SMI fick i regeringsuppdrag att utvärdera den del av patientsäkerhetssatsningen som rör antibiotikaanvändning. Utvärderingen ligger sedan till grund för beslut om landstingen kan ta del av stimulansmedlen. Villkoren är för det första att landstinget senast den 30 september 2011 inrättat en lokal Stramagrupp med ett tydligt uppdrag och erforderlig finansiering. Stramagruppen ska bland annat följa och analysera det lokala resistensläget och antibiotikaanvändningen samt återkoppla till vårdgivarna. För det andra ska landstinget arbeta för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer. Som en konsekvens av det arbetet ska den totala antibiotikaförskrivningen i öppenvården (primärvård och övrig öppen specialistvård) närma sig ett nationellt satt mål på 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år.

Idag överlämnar SMI utvärderingen till Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Resultaten visar att alla landsting inrättat lokala Stramagrupper med tydliga uppdrag för en rationell antibiotikaanvändning. Alla landsting har också under 2011 verkat för ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer avseende vanliga infektioner i öppenvården.

Vanligt med information och utbildning riktad till läkare

Landstingen har fått ge exempel till SMI på hur de under året har arbetat för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer. Det har varit vanligt att gå ut med olika informations- och utbildningsinsatser som framför allt riktats till förskrivande läkare inom öppenvården. Man har också genomfört uppföljningar och gett återkoppling på hur förskrivningen ser ut på vårdcentraler.

Stockholms läns landsting, Landstinget Kronoberg, Landstinget Dalarna, Landstinget Västernorrland och Jämtlands läns landsting har minskat antibiotikaförskrivningen under perioden 1 oktober 2010 till 30 september 2011 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. De tre sistnämnda landstingen når också överenskommelsens uppsatta mål om en minskad antibiotikaförskrivning i sina respektive län.

Kontaktperson Mats Hedlin, utredare, tel: 08-457 24 02