Det finns stora kunskapsluckor kring omfattningen av problemet med antibiotikaresistens. Detta trots att antibiotikaresistens är ett stort hot mot folkhälsan i Europa och övriga världen med ökad dödlighet, sjuklighet samt ökade kostnader för sjukvården.

MRSA och resistenta kolibakterier

Forskare från Holland och Storbritanien har i en ny studie, publicerad i Plos Medicine, försökt uppskatta konsekvenserna av två typer av bakteriella infektioner i blodet: infektioner med meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) samt kolibakterier (E. Coli) med resistens mot tredje generationens cefalosporiner. Baserat på data från det europeiska övervakningssystemet EARSS beräknade forskarna förekomsten av infektioner i blodbanan med dessa resistenta bakterier hos personer i 31 länder under 2007. De kombinerade resultaten med data från andra utförda studier under 2007 av de kliniska konsekvenserna associerade med dessa antibiotikaresistenta infektioner. Baserat på data från 1 293 sjukhus beräknade forskarna att 5 503 nya dödsfall var associerade med infektioner i blodet orsakade av MRSA. Motsvarande antal nya dödsfall var 2 712 förE.coli resistenta mot tredje generationens cefalosporiner. Infektioner i blodbanan orsakade av MRSA och de resistenta kolibakterierna medförde 255 683 respektive 120 065 extra vårddagar. Sammantaget gav de upphov till extra kostnader på 62 miljoner euro.

Fler dödsfall beräknas 2015

Trots att infektioner i blodbanan med dessa bakterier endast representerar en bråkdel av den totala sjukdomsbördan av antibiotikaresistens, så visar resultaten från studien på att hög ökad dödlighet samt höga extra kostnader av dessa två infektioner kraftigt anstränger sjukvårdssytemen i Europa. Genom trendanalyser uppskattade de också att 97 000 infektioner i blodbanan med denna typ av resistenta bakterier och 17 000 associerade dödsfall kunde förväntas år 2015. De avslutar med att peka på att sjukdomsbördan associerad med multiresistenta E.coli sannolikt snart kommer att överträffa den associerad med MRSA.

SMI initierar projekt för att fylla kunskapsluckor

Idag finns otillräcklig kunskap om hur stor belastning antibiotikaresistens utgör för hälso- och sjukvården och övriga samhället. Att på ett systematiskt sätt kartlägga de kostnader som resistens medför för sjukvården och samhället är en mycket omfattande uppgift, eftersom många faktorer samspelar och ansvariga och intressenter finns spridda över flera olika samhällssektorer. På SMI har ett projekt initierats för att öka kunskapen kring hur stora kostnaderna är och vad som påverkar deras utveckling. I projektet kommer en bred expertis från mikrobiologi till hälsoekonomi att ingå.

/Bo Aronsson och Karin Wahlberg, Smittskyddsinstitutet