Under första halvåret 2011 anmäldes 17 057 fall (incidens 181 fall per halvår och 100 000 invånare) av klamydiainfektion. Det är en minskning med 1,2 procent jämfört med första halvåret 2010 (17254 fall, incidens 183,2) (figur 1). Detta betyder att antalet fall ligger kvar på i stort sett samma nivå som första halvåret 2010. Den minskande trend som setts de senaste tre åren, efter toppåret 2007, förefaller ha avstannat, åtminstone tillfälligt.

Den kraftiga ökningen som sågs 2007, var en effekt av att förbättrad klamydiadiagnostik då introducerades (1). En ny genetisk variant av Chlamydia trachomatis (CT) upptäcktes i Sverige hösten 2006. Ungefär 2/3 delar av Sveriges laboratorier kunde initialt inte påvisa denna variant.

Mer än hälften (56 procent) av de anmälda fallen under första halvåret var liksom tidigare år kvinnor. Medelåldern var 22 år för kvinnor och för 25 år män, samma som föregående år. Flest klamydiafall rapporterades i åldersgruppen 20-24 år, och i den gruppen ökade antalet fall med 10 procent bland kvinnorna och 5,6procent bland männen. I övriga åldersgrupper minskade antalet något.
Ett fortsatt fokus på unga vuxna behövs för preventiva åtgärder. Arbetet bör bygga på Nationell handlingsplan för Klamydiaprevention bland ungdomar och unga vuxna 2009-2014 .

De flesta smittas i Sverige

Klamydia försätter att vara en infektion som huvudsakligen rapporteras som heterosexuellt överförd (91 procent av alla rapporterade fall). Klamydia är också, till skillnad från vissa andra sexuellt överförda infektioner som syfilis, gonorré och hiv, en infektion där utlandssmittan har mindre betydelse för den svenska epidemiologiska situationen. En överväldigande majoritet av fallen smittas i Sverige (85 procent). För de fall som smittades utomlands var Thailand, Spanien, Norge, Storbritannien, Danmark och Australien de vanligaste smittländerna under första halvåret 2011, länder som är populära resmål för semester och gästarbete bland svenska ungdomar.

På landstingsnivå observerades smärre ökningar av de rapporterade klamydiafallen i drygt hälften av landstingen. En jämförelse mellan de landsting som före 2007 använde diagnostiska metoder som inte kunde påvisa den muterade klamydiavarianten (blå linje) och de landsting som redan före 2007 hade en fungerande diagnostik (röd linje) visar att minskningen efter toppåret 2007 har varit störst i de landsting som först efter 2006 började använda diagnostiska test som kunde påvisa den nya klamydiavarianten(Figur 2). Under första halvåret 2011 minskade klamydiafallen med i genomsnitt 2,3 procent i dessa landsting, medan fallen ökade något (i genomsnitt med 1,1 procent) i de landsting som redan före 2007 använde en testmetod som påvisar den muterade klamydiabakterien. Emellertid är incidensen per 100 000 invånare fortfarande högre i flertalet av de landsting som före 2007 saknade diagnostik som kunde påvisa den nya muterade klamydiavarianten. Sammantaget ligger klamydiaincidensen i riket alltjämt på en högre nivå såväl bland kvinnor som bland män än innan den muterade klamydiavarianten upptäcktes 2006 (jämför Figur 1).

UngKAB09

Smittskyddsinstitutet har genom studien ”UngKAB09 - Kunskap, attityd och sexuella handlingar bland unga ” (Tikkanen, R. H 2011) tagit fram data som visar att unga vuxna i åldern 20-24 år har ett aktivt sexliv med olika partner. De är också en socialt och geografiskt rörlig grupp. Unga vuxna i storstadsmiljö tar mer sexuella risker än tonårsgruppen då kondomanvändningen är lägre än i tonårsgruppen samtidigt som man har fler tillfälliga sexuella kontakter. I studien som genomfördes i slutet av 2009 rapporterade 4 procent av de unga vuxna att de testats positivt för klamydia under det senaste året och motsvarande i tonårsgruppen var 2 procent. UngKAB09 visade också att unga vuxna rapporterade färre möjligheter till möten med ett hälsofrämjande och förebyggande arbete än tonåringarna. En orsak till detta kan vara att ungdomsmottagningarna ofta har en övre åldersgräns som utestänger unga vuxna. Unga vuxna möter inte heller utåtriktat förebyggande arbete i samma utsträckning som de yngre.

Referenser:

1. Velicko I, Kühlmann-Berenzon S, Blaxhult A. Reasons for the sharp increase of genital chlamydia infections reported in the first months of 2007 in Sweden. Euro Surveill. 2007;12(10):pii=737 .

2. Tikkanen RH, Abelsson J, Forsberg M. UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga . Göteborgs Universitet, 2011.

/Inga Velicko, Anna ChuChu Schindele, Torsten Berglund, Avdelningen för analys och prevention, Smittskyddsinstitutet