Under det första halvåret 2011 anmäldes 237 fall av hivinfektion till Smittskyddsinstitutet (SMI). Av dessa var 85 kvinnor och 152 män. Fjorton av fallen var anmälda enbart från laboratoriet och för dem saknas därför epidemiologisk information.

Medianåldern för de fall som anmäldes under det första halvåret 2011 var 37 år, med en spridning mellan 1 och 77 år. Flest personer rapporterades inom åldersgruppen 30-39 år.

Det har under det första halvåret 2011 inte skett några stora förändringar avseende antalet fall som anmälts med hiv jämfört med de senaste tre åren.

Inhemsk smitta: Fortsatt flest smittade bland män som har sex med män

Drygt 20 procent av de anmälda hivfallen angavs vara smittade i Sverige. Liksom föregående år rapporterades drygt hälften av den inhemska smittan ha skett via sex mellan män, medan heterosexuell smitta stod för en tredjedel. Under första halvåret 2011 har endast fem personer rapporterats smittade via injektionsmissbruk i Sverige, vilket kan jämföras med 18 personer under hela året 2010. För nio procent av de anmälda fallen saknades information om sannolikt smittland.

Majoriteten smittade utomlands

Ungefär 70 procent av de anmälda hivfallen var smittade utomlands, vilket inte skiljer sig nämnvärt från året innan. Liksom då var ungefär 15 procent i den utlandssmittade gruppen födda i Sverige och smittade antingen på heterosexuell väg, oftast i Thailand eller via sex mellan män i Europa.

För ett fåtal utlandssmittade saknades uppgift om födelseland. Övriga utlandssmittade rapporterades vara födda utomlands och liksom tidigare var majoriteten av dem sannolikt smittade före ankomst till Sverige, mestadels i länder i södra Afrika och sydost Asien.

Bland utlandsfödda som smittats utomlands var heterosexuell kontakt den huvudsakliga rapporterade smittvägen, men även smitta mellan män som har sex med män samt andra smittvägar rapporterades. Åtta barn rapporterades vara smittade vid graviditet, förlossning eller amning, samtliga före ankomst till Sverige.

Så här tar Smittskyddsinstitutet fram hivstatistiken

SMI tar emot anmälningar från Sveriges läkare och mikrobiologiska laboratorier om patienter som diagnosticeras med hivinfektion. Dessa anmälningar görs med så kallad rikskod, det vill säga födelseår samt de fyra sista siffrorna i personnumret.

Eftersom SMI inte har personnummer eller namn för hivfallen och därmed inte kan följa individer, kan det förekomma dubbletter i SMI:s register.
Anmälningar görs också för personer som inte är permanent bosatta i Sverige, men som kommer i kontakt med svensk sjukvård samt för personer som diagnosticeras vid obduktion. Därför ger antalet nyrapporterade fall för detta halvår liksom tidigare inte en helt fullständig bild av antalet nydiagnosticerade personer med hiv som lever och bor i Sverige. Däremot ger det en övergripande bild och en indikation på hur hivepidemin ser ut och förändras.

/Katarina Widgren, Smittskyddsinstitutet