Sedan augusti i år har 10 fall av poliovirus typ 1 bekräftats i Xinjiangregionen i Kina och enligt World Health Organization (WHO) är fallen relaterade till en virusstam som cirkulerar i Pakistan. Kina har varit poliofritt sedan 1999 och det senaste inhemska fallet inträffade 1994. För att stoppa utbrottet planeras vaccination av 3,8 miljoner barn under 15 år i den drabbade regionen. WHO:s regionalkontor i Europa rekommenderar att kompletterande vaccinationer skall erbjudas till riskutsatt befolkning samt att polioövervakningen skall förstärkas i grannländer till Kina.

Polioutrotning– framsteg och bakslag

Under 2010 rapporterades totalt 1 349 poliofall från 20 länder i världen. Det var en minskning med 16 procent jämfört med 2009. Till den 21 september i år har 409 fall från 16 länder rapporterats. Under den motsvarande tidsperioden förra året hade 648 fall rapporterats. Även om antalet fall minskar blir det svårt att uppnå målet för ”Global Polio Eradication Initiative’s (GPEI)” - att stoppa transmission av poliovirus i världen till slutet av 2012.

Från 1988, då GPEI lanserades, till 2000 minskade antalet poliofall med 99 procent. Den återstående procenten har varit svårast att bekämpa och tempot i den positiva utvecklingen har avtagit på 2000-talet. Polio är fortfarande endemisk i tre länder i Asien: Indien, Pakistan och Afghanistan samt i Nigeria i Afrika medan Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen och Europa är av WHO-certifierade som poliofria områden. I Sverige rapporterades det senaste inhemska fallet 1977.

Stora skillnader i spridning världen över

Antalet fall har minskat i två av de fyra endemiska länder sedan 2009, men det har i stället inträffat utbrott i länder som tidigare varit poliofria. Antalet fall har vidare ökat i några av de länder där inhemsk spridning har återetablerats efter 2006. Bara en tredjedel av årets fall har rapporterats från tidigare kända, endemiska länder. Tchad, Demokratiska Republiken Kongo och Elfenbenskusten står för 60 procent av de aktuella fallen.

Den vanligaste cirkulerande virustypen är typ 1. Förekomsten av typ 3-virus har minskat och var på den lägsta nivån någonsin 2010. Poliovirus typ 2 isolerades senast 1999.

Indien är på god väg att nå målet att stoppa överföring av poliovirus i landet till slutet av 2011. Antalet fall minskade med 94 procent från 2009 till 2010. Endast 1 fall har rapporterats i år och landet har nu varit poliofritt i 8 månader. Stora vaccinationskampanjer har genomförts i landet under de senaste två åren. Under hösten skall 75 miljoner barn vaccineras på vaccinationsdagar anordnade i olika regioner av Indien.

Även i Nigeria har antalet fall minskat kraftigt sedan 2009. Vaccinationstäckningen i landet har ökat något, men är fortfarande för låg, speciellt i de norra delstaterna där poliovirus cirkulerar. Enligt WHO:s senaste uppgifter beräknas 54 procent av småbarn vara vaccinerade med tre doser. Nigeria har varit det land som exporterar flest fall till grannländerna. I Afghanistan har 27 fall av polio rapporterats i år. Det är landets södra provinser där säkerhetsläge är instabilt som är drabbade. Pågående strider försvårar både vaccinationer och övervakningen. Enligt landets hälsodepartement bor 85 procent av invånarna nu i poliofria områden. Med stöd från WHO och UNICEF intensifierar hälsodepartementet kampen mot polio, målet är att landet skall vara poliofritt till slutet av 2012. Grannlandet Pakistan är det av endemiska länder där målet att avbryta spridningen är svårast att nå. Hittills i år har 89 poliofall bekräftats i landet vilket är dubbelt så mycket jämfört med förra året.

Ytterligare ett närliggande land är Tadzjikistan där förra årets stora utbrott med spridning till grannländerna stoppades inom 6 månader. Sedan området därefter varit poliofritt i 12 månader fick WHO:s Europaregion behålla sin status som poliofri region.

Fred och stabilitet – viktigast för att utrota polio

De få poliofall i världen som rapporteras utgör ett mycket litet hot, men att de finns gör att vi för lång tid framåt måste lägga ner enorma summor i världen på poliovaccin. Om polio kan utrotas kan vi sluta att vaccinera mot sjukdomen. Polio finns bara hos människor och om ingen människa bär på smittan finns ingen smittrisk. För att målet ”en poliofri värld ” ska nås kärvs fred och politisk stabilitet samt att drabbade länder stöder de internationella organisationerna som arbetar med frågan. Vi har under en tioårsperiod sett att polioutbrott följer efter krig och nöd i världens fattiga länder, och att viruset kan spridas även till grannländerna. Med dagens världsläge verkar polioutrotningsmålet alltså fortfarande avlägset, trots den ynka procent som återstår.

/Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet