Augusti lider mot sitt slut och badsommaren 2012 får nog ses som avslutad vid det här laget. Även om sommaren inte bjöd på några längre perioder av härligt badväder har kommunerna enligt plan provtagit baden regelbundet under sommaren.

Kommunerna ska efter genomförd provtagning rapportera in analysresultaten på Badplatsen . Ännu är inte samtliga resultat för säsongen inrapporterade men de omkring 7800 provresultat som i nuläget rapporterats indikerar att vattenkvaliteten varit normal trots stora nederbördsmängder inom vissa områden. Kraftiga regn ger avrinning från omgivande mark. Det avrinnande vattnet kan föra med sig föroreningar till badvattnet som försämrar kvaliteten.

Mer än nio av tio bad är tjänliga

För de större så kallade EU-baden var andelen tjänliga prov under årets badsäsong 91 procent. Detta kan jämföras med 87,9 – 91,2 procent under åren 2008-2011. Andelen otjänliga prov av de hittills rapporterade är 1 procent. Det är något bättre än åren 2008-2011 då det varierat mellan 1,6 – 2,2 procent.

För samtliga bad som rapporteras på Badplatsen är 91,8 procent av de rapporterade proverna från årets sommar tjänliga, jämfört med 87,9–91,2 procent under åren 2008-2011. Andelen otjänliga motsvarar 1,4 procent av de rapporterade proverna. Under 2008 -2011 var motsvarande siffror 1,2-1,9 procent.

Ny klassificering

Under hösten kommer en så kallad klassificering göras då analysresultaten för de senaste fyra årens badsäsonger (2009-2012) används för att göra en bedömning av badvattnets kvalitet. De bedömningar som badvattnet kan få är utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt.

/Anneli Carlander, Smittskyddsinstitutet

Mer information om badvattenkvalitet