Under första halvåret 2012 har 308 fall av tuberkulos rapporterats i Sverige. Det är i stort sett oförändrat jämfört med 2011 då 595 fall rapporterades under hela året. Det finns en liten minskning av antalet multiresistenta fall. Hittills har sex fall rapporterats jämfört med 17 fall totalt under 2011. Ett av fallen är en så kallad XDR-stam vilket gör den extra svårbehandlad.

Ålder, kön och ursprung

Bland barn under 15 år har 14 fall rapporterats varav 11 är 7 år eller yngre och 3 är 14 år. Alla barnen är födda i annat land eller har åtminstone en förälder född i ett högincidensland. Tre stycken upptäcktes vid screening då de tillhör riskgrupp och övriga upptäcktes vid miljöundersökning runt smittsamt fall de haft kontakt med. Hittills är fyra fall verifierade med odling medan övriga diagnostiserats genom röntgen som visat intrathorakala körtlar eller parenkymförändringar. Inget fall av meningit eller miliär tuberkulos har rapporterats bland barn i år.

Precis som tidigare år har fler män än kvinnor rapporterats, 175/133. Då de flesta fall av tbc i Sverige kommer ifrån högincidensländer är könsfördelningen och åldersfördelning beroende av vilka som flyttar hit och invandringen ifrån dessa länder domineras av unga män. Åldersfördelningen speglar också hur tbc drabbar framför allt yngre vuxna i länder med en pågående endemisk epidemi av tbc. Så såg det också ut i Sverige före 1950 då vi hade vår stora epidemi. Antalet fall bland äldre svenskar fortsätter att minska för varje år.

De allra flesta fallen i Sverige kommer ifrån Afrika (49 procent) och då framförallt från Afrikas horn som vi har en ganska stor invandring ifrån. Därefter kommer fall med ursprung i Asien (17 procent) och Östeuropa inkluderat före detta Sovjetunionen (10 procent). Hittills i år är 13 procent av fallen födda i Sverige vilket är aningen mer än under 2011 då den gruppen totalt utgjorde 11 procent. För de 221 fall som vi har uppgift om tidpunkt för ankomst till Sverige ses ett diagram nedan som visar att de flesta som insjuknat kommit till Sverige under de senaste fem åren. I många fall har smittan troligen skett innan ankomst till Sverige men smitta på till exempel flyktingförläggning under den första tiden i landet är också en möjlig förklaring i vissa fall.

Geografisk fördelning

De flesta fall rapporteras från storstadsregionerna men det förekommer fall i alla delar av landet. Under de senaste åren har antalet fall på vissa orter varierat stort och siffrorna återspeglar var man tagit emot många nyanlända flyktingar från högincidensländer men också var många invandrare väljer att bosätta sig. Det blir ofta orter där många landsmän redan bosatt sig och man får då en koncentration av personer som tillhör en riskgrupp.

Diagnostik, typning och sjukdomslokalisation

Av de 308 fallen är hittills 227 (74 procent) verifierade med odling vilket är något lägre andel än de 80 procent vi sett tidigare år. Möjligen har inte alla odlingar hunnit besvarats ännu och några icke verifierade diagnoser kanske kommer att ändras.

Vi har nu bytt typningsmetod och istället för RFLP används i första hand MIRU-VNTR sedan mars 2012. Hittills har 135 av årets 308 fall typats med denna metod och 51 av dessa tillhör något kluster. Ytterligare 12 fall har typats med RFLP varav 3 tillhör kluster och i Göteborg har man typat 5 fall som inte typats på SMI, varav 2 tillhör ett och samma kluster (mor och barn). Hittills i år klustrar alltså 56/227 (24 procent) odlingsverifierade fall vilket tidigare år legat upp emot 30-40 procent. Det förklaras troligen av metodbytet och att vi ännu inte kan jämföra 10 år tillbaka i tiden som vi kunnat med RFLP. Det är dock mer intressant med fall som ligger nära i tiden då förnyad smittspårning vid påvisad smitta fortfarande kan bli aktuell.

Precis som tidigare finns inte alltid någon uppenbar koppling mellan fallen i ett kluster förutom att de har samma ursprung och troligen är det då en regionalt vanlig förekommande stam. Flera uppenbara kopplingar har dock bekräftats med typning och då framför allt fall tillhörande samma familj. Sammanlagt rör det sig om 33 kluster varav 6 säkert bekräftar fall av smitta i Sverige, 7 rör sig om möjlig smitta i Sverige och resterande 20 kluster rör sig om fall som smittats utanför Sverige.

På så kallade Beijing-stammar används även i fortsättningen RFLP då MIRU-VNTR inte kan skilja bra på dessa. Själva typningen tar då längre tid varför svaret kan dröja.

Fördelningen av sjukdomslokalisation är oförändrad och tuberkulos i lungorna är vanligast. Vid en internationell jämförelse så har vi dock en relativt stor andel extrapulmonell tbc. Möjligen beror det på att vi har en bättre rapportering då vi har få laboratorier som sysslar med tbc och dessa rapporterar alla positiva fynd. Vi har haft ytterligare några fall med CNS-engagemang och även miliär tbc men oftast har de samtidig lungtbc och detta styr kategoriseringen då det är potentiellt smittsamt.

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

Av de sex fall av MDR-TB som rapporterats under första halvåret 2012 kommer två ifrån Östeuropa och fyra från Afrika. Bara två uppger att de behandlats mot tbc tidigare. En av dessa har bott i Sverige i snart 40 år och fick behandling innan han flyttade hit. Fyra har lungtbc och två extrapulmonell sjukdom. Åldersfördelningen går från 20 till 74 år. Den som visat sig ha XDR-TB har behandlats för sin sjukdom under många år innan ankomst till Sverige och sökte själv vård här omgående.

/Jerker Jonsson, Smittskyddsinstitutet