Kikhosta har minskat kraftigt i Sverige sedan vi började vaccinerna 1996 men sjukdomen sprids fortfarande. I år har totalt 240 fall av kikhosta anmälts enligt smittskyddslagen, jämfört med 177 fall hela förra året. Sjukdomsfall förekommer i alla delar av landet. Flest antal fall per 100 000 invånare har Skåne, Stockholms län och Norrbotten som alla har fler än tre anmälda fall per 100 000 invånare i år. Alla åldersgrupper är representerade och ungefär lika många vuxna som barn har anmälts.

Allvarligt för spädbarn

Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn. Risken för komplikationer är störst bland barn under tre månader som oftast behöver sjukhusvård. Kikhosta är smittspårningspliktig sjukdom. Finns det barn under sex månader bland nära kontakter till någon som misstänks vara smittad ska barnet erbjudas antibiotikabehandling. Antibiotikabehandling rekommenderas även till barn under ett år om det finns någon med säkerställd diagnos i närheten.

Barn smittas av vuxna familjemedlemmar

Hittills i år har 44 barn under ett år rapporterats med kikhosta, varav 23 var yngre än tre månader. I Sverige har inget barn avlidit av kikhosta i år.
Småbarn smittas oftast av vuxna familjemedlemmar. Vid långvarig hosta hos vuxna är det viktigt att tänka på kikhosta och fastställa diagnosen tidigt för att kunna förebygga sjukdom hos de minsta.

Ökat antal smittade i Europa

Flera länder har drabbats av ökande antal fall av kikhosta under senare år. Med anledning av detta sammankallade, europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC till ett möte om erfarenheterna från några olika länder i EU och om vilka strategier som kan användas, framförallt för att skydda de mycket små barnen. Det som presenterades som orsaken till det ökande antalet fall är delvis att en del länder inte har lyckats vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen, så kallad vaccinationstäckning, men framförallt att vaccinet ger ett relativt kortvarigt skydd mot sjukdomen. Detta medför att sjukdomen, trots vaccinationerna, sprids bland äldre barn och vuxna. Oskyddade barn fortsätter därför att löpa risk för att bli smittade och bli allvarligt sjuka. Inte heller skyddseffekten av genomgången kikhosta är livslång även om de varar längre än vaccineffekten. Problemet med spridning bland vuxna är alltså inget nytt men har troligen ökat.

Strategier för att minska spridning

Det finns flera strategier för minska spridningen och allvarlig sjukdom hos spädbarnen. En är att införa fler påfyllnadsdoser, men denna strategi har ännu inte utvärderats. En annan väg är att mer direkt skydda spädbarnet. Detta kan ske genom vaccination av den gravida kvinnan i sen graviditet innan barnet föds. Avsikten är att skydda barnet genom att antikroppar överförs via moderkakan från modern. Ett annat alternativ är minska risken för att spädbarnet exponeras genom att vaccinera personer i näromgivningen. Båda strategierna kan av olika skäl vara svåra att genomföra. En tredje väg är att ha en hög observans för symptom i omgivningen och att ge spädbarn yngre än sex månader profylax enligt de råd som finns bland annat i Sverige.

I England och Wales har det i år rapporterats över 7700 laboratorieverifierade fall av kikhosta och 13 spädbarn har avlidit till följd av sjukdomen. Där har man därför valt att erbjuda vaccination till gravida kvinnor i sen graviditet för att skydda spädbarnen tills de har fått den första vaccindosen mot kikhosta.
I Nederländerna har man också sett en ökning av antalet fall av kikhosta. Där publiceras snart ett kunskapsunderlag om olika sätt att skydda de små barnen.
Även om ökningen i Sverige ännu är måttlig drabbas även små barn i Sverige. Det är viktigt att man tänker på att de behöver skyddas om man upptäcker fall av långvarig hosta i deras närhet.

Vid frågor kontakta:

Tiia Lepp, läkare, 08-457 24 01
Anders Tegnell, avdelningschef, 08-457 23 68