Elevhälsan erbjuder HPV-vaccination till alla flickor 10-12 år gamla i årskurs 5-6. Samtidigt erbjuder landstingen kostnadsfri vaccination av flickor födda 1993-1998 (så kallad catch up-vaccination). Catch up-vaccinationerna organiseras av landstingen, och olika landsting har valt olika strategier.

Västernorrland satsade på skolorna
I Västernorrland beslutades att catch up-vaccinationerna mot HPV i första hand skulle erbjudas ute på skolorna. Tanken var att nå ut till så många som möjligt. Alla rektorer på skolor med flickor i de aktuella åldrarna kontaktades och fick information om projektet. Samtyckesblanketter och information skickades till skolorna och delades ut till samtliga flickor inom projektet. Samtyckesblanketten skulle flickorna ha med sig vid vaccinationstillfället, undertecknade av dem själva (om de fyllt 16 år) eller av vårdnadshavare. Projektet startade i mars 2012 och ska pågå i ett år.

Majoriteten av vaccinatörerna är pensionerade distriktssköterskor som ofta bor i de kommuner där de vaccinerar. Vaccinationsarbetet för dagen startar med att vaccinatörerna hämtar förbeställt vaccin på vårdcentralen innan man åker ut till skolorna. Två sjuksköterskor jobbar tillsammans. Den ena injicerar och den andra kontrollerar samtyckesblanketten och noterar vaccinationen i klasslistan. Alla som vaccineras registreras i Svevac.

Det gick trögt i början ute på skolorna. Trots mycket information i press och inom landstingets egna informationskanaler var det få som visste om att de kunde få kostnadsfritt vaccin. Under slutet av våren och hösten 2012 vände det och allt fler började vaccinera sig.

Stort engagemang
Totalt har elever på ett 70-tal skolor vaccinerats i Västernorrland. Projektledningen upplever att engagemanget bland rektorer, skolsköterskor och annan skolpersonal har varit långt över förväntan.
I de olika åldersgrupperna födda mellan 1993-1998 har nu mellan 70- 80 procent av flickorna fått minst en dos av de totalt tre som behövs för fullföljd HPV-vaccination och tackat ja till att registreras i Svevac. Det är sannolikt en hög vaccinationstäckning jämfört med andra landsting.

De flickor som inte har hunnit få alla tre sprutorna när projektet avslutas kommer att få ett brev hem med information om var och när de kan fullfölja sin vaccination. Det personliga mötet med flickorna i skolan och den information som kan ges i samband med vaccinationerna är mycket viktig för att skapa en förståelse för betydelsen av att man vaccinerar sig.

/Lena Norell, projektledare för catch up-vaccinationerna i Västernorrland
Carin Nilses, mödrahälsovårdsöverläkare, Landstinget Västernorrland

Kommentar från Smittskyddsinstitutet

Under 2012 inleddes vaccinationerna mot humant papillomvirus (HPV) i det svenska barnvaccinationsprogrammet till flickor födda 1999 eller senare. Vaccinationen är ett långsiktigt samhällsåtagande med främsta syfte att förebygga livmoderhalscancer och andra cancerformer orsakade av HPV. Sedan HPV-vaccinationen infördes i det nationella vaccinationsprogrammet har alla tillfrågats om att rapportera vaccinationerna till Smittskyddsinstitutets rapporteringssystem Svevac, med syftet att följa effekterna av vaccinationerna på lång och kort sikt. Rapporteringen är frivillig och kräver samtycke från den vaccinerade eller från föräldrarna. Hur många som accepterat rapporteringen har av oklara skäl varierat mellan olika län, och detta är den största orsaken till att det är oklart hur många som vaccinerats.

Från och med den 1 januari 2013 införs en lag där alla vaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet ska rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister på SMI. Detta innefattar rapportering av vaccinationer av flickor mellan 10 och 12 år och sker via elevhälsan. Den rapporteringen kommer att ge pålitliga siffror på sikt.

Catch up-vaccinationerna till äldre flickor som erbjuds av landstingen kommer att fortsätta att registreras i Svevac. Eftersom registreringen av vaccinationerna är frivillig kommer data på hur många som vaccinerar sig att vara mer osäkra. Men, det är viktigt att vi kan följa vaccinationstäckningen på landstingsnivå så att vi kan jämföra strategierna och informera om vad som fungerar bäst.

Enkätundersökning av landstingens strategier
För att undersöka vilka strategier landstingen använder genomförde Smittskyddsinstitutet våren 2012 en enkätundersökning som visar att flertalet valt att vaccinera via vårdcentral eller läkarmottagning. Det var i den undersökningen ovanligare att man vaccinerade via skolan som Västernorrland valt att göra. Majoriteten av landstingen har inbjudit till vaccination genom personliga brev kombinerat med annonsering, affischer och information på hemsidor.

Vaccination i skolor ger hög täckning
De landsting som erbjuder catch up-vaccination i skolorna, och som har säkra siffror när det gäller vaccinationstäckningen, uppvisar hög vaccinationstäckning på mellan 70 till 80 procent, medan landsting som använt andra strategier verkar ha lägre siffror. Detta överensstämmer väl med andra länder, exempelvis Australien, där vaccinationstäckningen är 80 procent hos flickor 12-17 år som vaccineras i skolorna medan den ligger på 54 procent hos äldre åldersgrupper som vaccineras i primärvården.

Osäker statistik
I Sverige är data för vaccinationstäckningen från många län mycket osäkra. Den frivilliga vaccinationsregistreringen i Sveac innebär att vissa av de vaccinerade tackar nej till HPV uppföljningen och den andelen har varierat mycket mellan landstingen och över tid. Därför är statistiken i dagens läge mycket osäker och kan inte användas för att jämföra vaccinationstäckning mellan länen.

Smittskyddsinstitutet analyserar för närvarande data för att identifiera andra möjliga felkällor. Utökad information om värdet av uppföljning har påbörjats för att öka andelen som tackar ja till registrering och därmed uppföljningen.

Kontakt: Anders Tegnell, Smittskyddsinstitutet, 08-457 23 68