Enligt europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har antalet cryptosporidiuminfektioner ökat tydligt i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland sedan i mitten av augusti 2012. Det är ännu oklart vad som orsakat ökningen, men man misstänker ökad nederbörd under sommaren eller förorenat livsmedel som konsumerats i flera europeiska länder.

ECDC vill göra övriga länder uppmärksamma på det pågående utbrottet, men bedömer inte att det utgör något stort hot för EU. Smittskyddsinstitutet arbetar kontinuerligt med att övervaka Cryptosporidium och utreda misstänkta utbrott och i Sverige har vi inte sett en motsvarande ökning av antalet anmälda fall. I Stockholms län sågs dock en liten ökning av personer, som smittats i Sverige från mitten av oktober till mitten av november, då 15 personer rapporterades. Under motsvarande period 2011 rapporterades 9 fall. Orsaken till ökningen har inte kunnat fastställas.

Genotypning ser kopplingar mellan utbrott

Nyligen publicerades artikeln “Two geographically separated food-borne outbreaks in Sweden linked by an unusual Cryptosporidium parvum subtype, October 2010” i tidsskriften Eurosurveillance. Artikeln redogör för utredningen av en ökning av fall i både Stockholm, Umeå och Örebro under oktober 2010 och lyfter fram vikten av att delar av parasiternas arvsmassa kartläggs (genotypas) för att man ska kunna utreda smittvägar och samband.

Det finns en genotypningsmetod vid SMI som möjliggör detaljerad indelning av parasiterna i familjer och subtyper. Med genotypningen kunde man visa att ökningen av fallen i Stockholm och Umeå 2010 sannolikt var kopplade till varandra eftersom de orsakades av en identisk subtyp medan ökningen i Örebro inte orsakades av samma subtyp. Någon exakt smittkälla kunde inte fastställas, men det är troligt att fallen i Stockholm och Umeå orsakades av ett förorenat livsmedel som distribuerats till båda orterna.

Stort projekt på gång på SMI

Under 2013-2014 kommer Smittskyddinstitutet inom projektet ”Integrerad riskkarakterisering och riskhantering för Cryptosporidium” finansierat av MSB att artbestämma och subtypa alla fall av Cryptosporidium i Sverige. På så vis får vi en bra bild över vilka arter och subtyper som orsakar kliniska fall och eventuella utbrott i landet.