Rapporten från WHO baseras på årligen inrapporterade data ifrån WHO:s medlemsländer. The Millennium Development Goal (MDG) att stoppa och reversera tuberkulosepidemin till 2015 har redan uppnåtts. Antal nya fall har minskat under flera år i rad och föll med 2,2 procent mellan 2010 och 2011. Dödligheten i tuberkulos har minskat med 41 procent sedan 1990 och världen är på rätt spår för att nå målet på 50 procent minskad dödlighet före 2015. Ett gott exempel på att mycket kan göras även i länder med små resurser och mycket tuberkulos är Kambodja där prevalensen av tuberkulos har minskat med 45 procent sedan 2002.

Enorm sjukdomsbörda

Ändå är tuberkulos fortsatt ett stort problem och sjukdomsbördan är enorm. Under 2011 uppskattas antalet nya fall till 8,7 miljoner (varav 13 procent med hiv) och 1,4 miljoner personer avled av tuberkulos. Framgångarna med tuberkulosbekämpningen varierar också över världen och varken Afrika eller Europa ser ut att nå målen uppsatta till 2015, att halvera antalet nya fall och dödligheten i tuberkulos jämfört med 1990 års nivåer.
Inte heller antalet fall av multiresistent tuberkulos (MDR) minskar och ännu rapporteras bara omkring en femtedel av det beräknade antalet fall av MDR i världen.

Hivtester räddar liv

Vad gäller personer med hiv som insjuknar i tuberkulos har situationen förbättrats och globalt beräknas 48 procent av dessa få behandling mot sin hiv också. Kenya och Rwanda ligger i topp vad gäller att testa tuberkulosfall för samtidig hiv och då även ge antiretroviral behandling. Under 2011 testades 69 procent av alla tuberkulosfall i Afrika för hiv, att jämföra med 3 procent 2004. Man beräknar att detta räddat minst 1,3 miljoner liv sedan 2005.

Flera goda nyheter

WHO har sedan 2010 stöttat introduktionen av en ny metod för snabbare resistenspåvisning i låginkomstländer med hög tuberkulosförekomst. Om man snabbare kan påvisa att det rör sig om resistent tuberkulos så kan behandlingen bli rätt från början och risken minskar att fler ska smittas av resistent tuberkulos.
En annan god nyhet är att det faktiskt ser ut att komma nya läkemedel mot tuberkulos de närmaste åren. Det finns också flera olika vaccinationsprojekt på gång och kliniska prövningar pågår.
Det finns dock problem med finansieringen, speciellt i låginkomstländer där man i hög utsträckning är beroende av donationer för sina tuberkulosprogram. Om framgångarna ska kunna vidmakthållas och utvecklingsmålen nås krävs fortsatta satsningar och detta kostar pengar.

Jerker Jonsson, Smittskyddsinstitutet