Dokumentet ska vara ett stöd för läkare och annan sjukvårdspersonal i primärvården och telefonrådgivning för att lättare uppmärksamma när det finns risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp hos barn. I texten beskrivs tecken på allvarlig infektion och tecken som varnar för att ett barn behöver remitteras till barnläkare eller barnakut.

Agera snabbt

Allvarliga och mer ovanliga infektioner hos barn kan debutera utan tydliga symptom från en viss yttre eller inre kroppsdel. Detta ställer stora krav på den enskilde bedömaren, oavsett om det gäller vid besök på vårdenhet eller vid telefonrådgivning. Kunskap om tecken på allvarlig infektion är avgörande för att barn ska få riktig och snabb handläggning.

Dokument ger stöd till läkaren

De flesta barn som drabbas av en allvarlig infektion kommer in till sjukhusens akutmottagningar. Eftersom man inom primärvården och vid telefonrådgivning tar emot få fall av allvarliga infektioner kan erfarenheter av den typen av sjukdomstillstånd vara låg. Det här kunskapsunderlaget med förslag till handläggning, är ett stöd för den behandlande läkaren och ersätter inte läkarens egen bedömning av en individuell patient.

Enligt SMI:s instruktion ska myndigheten arbeta för att bevara möjligheten att använda antibiotika effektivt. Tillsammans med Läkemedelsverket har myndigheten därför tagit fram rekommendationer för när antibiotika ska, respektive inte ska, användas. Utifrån detta har det kommit fram önskemål av underlaget ”Tecken på allvarlig infektion hos barn” för att underlätta för en läkare i primärvården att uppmärksamma när det finns en risk för ett mer allvarligt förlopp.

Öppen remiss

Den preliminära versionen av ”Tecken på allvarlig infektion hos barn” publiceras på Smittskyddsinstitutets hemsida under en tremånaders period, från 29 november 2012 till 28 februari 2013. Under denna period kan alla intresserade i en öppen process kommentera och ge synpunkter på kunskapsunderlaget. I mars 2013, efter avslutad remisstid, kommer ett definitivt kunskapsunderlag om ”Tecken på allvarlig infektion hos barn” att publiceras på Smittskyddsinstitutets hemsida.

Dokumentet är framtaget av en grupp experter som gjort litteraturstudier och bidragit med sina egna erfarenheter.