ESBL-studie

Denna unika studie har provtagit 2 000 friska personer i syfte att försöka förstå spridningen av antibiotikaresistens i samhället.

Underliggande innehåll:

Agarplatta med ett avföringsprov utstryket. De rosa kolonierna är E. coli (vilket vi letar efter).Agarplatta med ett avföringsprov
utstryket. De rosa kolonierna är E. coli
(vilket vi letar efter).
Folkhälsomyndigheten har undersökt förekomsten av en viss typ av antibiotikaresistenta bakterier (ESBL-bildande tarmbakterier) i den normala tarmfloran hos friska människor. Målet var att samla in prov från 2 000 individer under 2012 och 2013. Studien är ett samarbete med Livsmedelsverket och Statens veterinäranstalt (SVA), projektet har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och publiceras nu i en slutrapport.

ESBL är ett enzym

ESBL står för Extended Spectrum Beta-Lactamase och är ett enzym som kan bildas av olika bakterier, bland annat hos arter som Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli. Dessa bakterier är vanliga i den normala tarmfloran hos friska men de är också några av våra vanligaste sjukdomsframkallande arter. Enzymet bryter ner de flesta antibiotika i betalaktamgruppen (penicilliner och cefalosporiner) vilket gör att läkemedlet förlorar sin verkan vid behandling av en infektion. Detta innebär att antibiotika ur den viktiga betalaktamgruppen, som är ett av våra första behandlingsalternativ vid svåra infektioner såsom blodförgiftning, inte längre är verksamma.

Helhetsbild av resistensläget

Målet med den här studien var att få en helhetsbild av antibiotikaresistensläget i Sverige idag, i friska och sjuka människor, i miljö/livsmedel och hos djur. Folkhälsomyndigheten kartlade därför förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier i den normala bakteriefloran genom att samla in och analysera avföringsprov från cirka 2 000 friska individer. ESBL-bildande bakterier som isolerats från patienter med blodförgiftning samlades också in och analyserades. På motsvarande sätt undersökte SVA och Livsmedelsverket om livsmedel, råvatten och livsmedelsproducerande djur innehåller dessa bakterier.

Genom att jämföra resultaten från analyserna utvärderades bland annat om det vi äter bidrar till spridningen av antibiotikaresistens och om samma typer av antibiotikaresistenta bakterier som orsakar sjukdom hos oss också kan hittas hos friska, i livsmedel och hos djur.

Unik studie

Detta är en unik studie. Aldrig har så många friska individer provtagits för ESBL i Sverige. Utöver besked om eventuell spridning av ESBL mellan människa, livsmedel och djur ger studien därför även värdefull information om hur vanligt det är med ESBL i en slumpmässigt vald del av den friska befolkningen.

Studien bidrar till en ökad förståelse för hur antibiotikaresistenta bakterier sprids i samhället. Genom att vi lär oss mer om spridning av dessa bakterier kan vi rikta preventiva insatser där de gör mest nytta för att förhindra utbredningen av antibiotikaresistens i vård och samhälle.

Slutrapport: ESBL-bildande E.coli i vår omgivning – livsmedel som spridningsväg till människa (PDF, 4,1 MB)

Gå till toppen av sidan