Utvärderingar av patientsäkerhetssatsningen 2011–2014 och andra uppdrag

Redovisning av satsningen inom patientsäkerhet 2011–2014. Vårt uppdrag var att bedöma införandet av lokala Stramagrupper i landstingen, att utvärdera följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer samt att följa och analysera antibiotikaförskrivningen i relation till det nationella målet. Vi bedömde även om minst hälften av vårdenheterna i primärvården hade återkopplat läkarnas personliga förskrivning.

Under de fyra år som patientsäkerhetssatsningen pågick minskade förskrivningen av antibiotika i alla län. För riket som helhet minskade förskrivningen med 15 procent. Samtliga Stramagrupper var positiva till arbetssättet att återkoppla personlig förskrivning till läkarna och var överens om att det behövs system som kan koppla ihop antibiotikaförskrivning med diagnoser.

Prestationsbaserad ersättning

Patientsäkerhetssatsningen var en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förbättrad patientsäkerhet. Satsningen omfattade all vård som finansieras av landstingen. Syftet var att stärka patientsäkerhetsarbetet med hjälp av prestationsbaserade ersättningar till de landsting och regioner som uppfyllde ett antal grundläggande krav och överenskomna mål. Satsningen följdes upp och bedömdes av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL.

Rationell antibiotikaanvändning

Utöver uppdraget i överenskommelsen fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bedöma om respektive landsting hade en lokal Stramagrupp med den bemanning och finansiering som bedömdes som erforderlig.

Ytterligare uppdrag inom ramen för patientsäkerhetssatsningen var att undersöka hur behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården används och vilka effekter de har på antibiotikaförskrivningen samt att kartlägga och analysera vilka faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika. En kompletterande bild av arbetet för en rationell antibiotikaanvändning i landstingen beskrivs i rapporten som baseras på intervjuer med representanter från alla Stramagrupper. Denna rapport vänder sig främst till Stramaarbetets intressenter, både inom och utom landstingen.

Rapporter

Patientsäkerhetssatsning 2014 (PDF, 696 kB)

Vardag, barriärer, möjligheter – intervjuer med representanter från landstingens Stramagrupper

Vad påverkar allmänläkare vid förskrivning av antibiotika? – Resultat från två beteendevetenskapliga studier (PDF, 544 kB)

SKL och Strama

På väg mot en säkrare vård – Patientsäkerhetssatsningen 2011–2014 (i SKL:s webbutik)

Stramas webbplats

Kontakt

Gunilla Skoog
tel: 010-205 24 06

Mats Hedlin
tel: 010-205 24 02

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.

Gå till toppen av sidan