Mötesprotokoll 9 februari 2022

Lyssna

Mötesprotokoll för samverkansgruppen för Stramaarbete 9 februari 2022. Digitalt möte, kl. 13.00-15.00.

Närvarande

SHLF, Smläk, SFAM, Strama NV, Strama NV, SFVH, NAG, Infektionsläkarföreningen, Fohm.

Uppföljning av ”action points” från föregående möte (2021-09-28)

Korrigering av felskrivning BLF: Många barn på mottagningen har inte kunnat gå till skolan på ett år.

Nationella nyckelindikatorer för infektionsverktyget. Något nytt? (Hylf/ Nag VH, NAG, Strama): Kvarstår till kommande möte.

Fråga om erytromycin tabletten kommer att vara tillgänglig tas vidare av Fohm (Anders T). Svar: Abboticin 250 mg tablett finns i Sverige men verkar vara restnoterad. 100 st-förpackningen finns nu och företaget utlovar förpackningar 30- och 40-tabletter i Q2.

Snabbspår för uppdatering av behandlingsrekommendationer som inte behöver omfattande revision då LV inte mäktat med detta:. Fohm föreslår att man lyfter frågan i den nationella samverkansfunktionen där bl.a. Strama, SKR och LV är representerade.

Informationsutbyte

Svenska Hygienläkarföreningen

Ingen ny info om nationella indikatorer, frågan skickad till NAG vårdhygien.
Uppföljning till nästa möte.

Smittskyddsläkarföreningen

Inga möten under pandemin. Klamydiabehandling i Regnbågshäftet; Behandlingstiden 9 d stämmer inte överens med internationell rekommendation som är 7 d. Fohm följer upp.

Socialstyrelsen utreder smittskyddets organisation i Sverige och har i ett tidigare uppdrag om att se över kompetensförsörjning inom t.ex. vårdhygien och antibiotikaresistens skickat ut en enkät. I enkäten ingick frågor om strama. Fohm har medverkat i diskussioner om dessa uppdrag.

Är 250-målet fortfarande relevant och ska kvarstå? Bevakas av Strama, workshop där man går djupare i ämnet kan övervägas. Resandet kan ha haft en viss effekt på minskad förskrivning och inom barnverksamhet är det en kraftigt minskad antibiotikaförskrivning som förmodligen kan förklaras av pandemin.

Fohm och SoS har publicerat en registerstudie som visat att antalet allvarliga komplikationer till vanliga öppenvårdsinfektionoer inte ökad trots minskningen av antibiotikaförskrivning.

Behov av snabbspår för uppdatering av behandlingsrekommendationer lyfts upp för beredning i samverkansfunktionen.

Svenska Hygienläkarföreningen

Inget att rapportera. Ingen uppdatering beträffande indikatorerna för infektionsverktyget (se ovan).

Svensk förening för allmänmedicin

Sedan lång tid tillbaka (minst 10, kanske 15-20 år?) följer nationella Strama och Fohm måttet Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, barn 0-6 år. I ”antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner” ingår: amoxicillin (J01CA04), amoxicillin m. klavulansyra (J01CR02), PcV (J01CE02), cefalosporiner (J01DB-DE) och makrolider (J01FA). Nämnar-urvalet har såvitt vi vet inte justerats sedan måttet togs fram. J01DB-DE inkluderar numera J01DD02 ceftazidim, J01DD08 cefixime och J01DD14 ceftibuten, preparat som i peroral form till små barn används för behandling av UVI. Att inkludera dessa i nämnaren ”antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner” blir missvisande. Därför föreslår Strama Jönköping att NAG Strama i samråd med Folkhälsomyndigheten justerar måttet, alternativt upphör att använda det.

Stramanätverket

Vi har just nu mycket aktiviteter tillsammans med NAG Strama, t ex Stramautbildningen på Långholmen 28-29 april och Stramadagen 19 maj. Finns intresse att delta på Långholmen hör av er till Stramaordförande i respektive region då antalet platser är begränsat.

I mars/april ska SFAM ha kongress och Strama Gävleborg ha en monter där. NAG Strama bekostar monter etc. Hör av er till Strama Gävleborg om ni har något bra material att ha i montern.

Regnbågsbroschyren och stramaappen är uppdaterade enligt senaste rinosinuit-rekommendationen.

Svensk förening för vårdhygien

Inget att rapportera.

NAG Strama

10-punktsprogrammet har uppdaterats och gått ut på remiss. Fohm har inte fått denna, skickas.

Beslut att regnbågsbroschyren kommer att tryckas. Regionerna ska denna gång göra beställningar, för att undvika för tryckning av för stor upplaga.

Ett arbete har påbörjats påbörjats med framtagande av antibiotikarekommendationer för digitala vårdmöten. Det är komplicerat att följa upp följsamheten eftersom det förkommer både digitala och fysiska möten hos både digitala och fysiska vårdgivare. På förfrågan kunde fem regioner ta fram data. I nästkommande SwedRes 2021 tas upp detta i ”in focus”. Det är bra att redovisa det som finns och starta en pilotstudie samt även se över indikatorerna igen.

Barninfektionsläkarna har tagit fram ett högdoserings-PM för vilket ligger som ett dokument på RAFs hemsida. Arbetar med andra vårdprogram mot covid-19, skelettinfektioner och ett stort vårdprogram mot sepsis, för att göra vården lik över landet. Planen att delta i webbutbildningar i Antibiotikasmart för att beskriva barnfall. Lokalt inom ramen för Antibiotikasmart Sverige, försöka följa ab-förskrivningen med hjälp av infektionsverktyget och se vad som kan förbättras för att kvalitetssäkra antibiotikaförskrivning.

En fråga gällande orala suspensioner till barn, bl.a. antibiotika. Dessa restnoteras med jämna mellanrum och generika från olika producenter erbjuds istället. Detta ställer till problem vid beredning när dessa måste göras på apoteken som ibland befinner sig långt från patienten. Hur kan man få rekommendationerna anpassade till svenska förhållanden?

Fohm ställer frågan till nationella samverkansfunktionen med hjälp NAG Strama/. LV sitter på författningarna gällande detta.

Koncentrationsbestämningar av vancomycin hos barn har också diskuterats. Effekten styrs inte lika tydligt av koncentrationen som hos vuxna. Det borde vara en samsyn vad som är adekvat koncentration av vancomycin för barn.

Sökresultat på "Vancomycin" (google.se)

Hur görs uppföljningar av antibiotikaförskrivning till barn? Punktprevalensmätningar har gjorts. De verktyg som finns, t ex infektionsverktyget och det borde kunna användas mer effektivt. Läkarna skulle behöva utbildning i att använda i.v.

FOHM

 • Information om multi resistent shigella bland MSM, i England. Fohm har skickat ut information till infektionskliniker, laboratorier och smittskydd samt ställt frågan om de sett några särskilt resistenta varianter. Inväntar svar.
 • Planering för utveckling av ett verktyg i Svebar för att göra snabbare sammanställningar (inte officiell statistik) för laboratorier och Strama-grupper i samarbete. En sak att titta på är hur svarsrutiner är från olika lab. Svarar man på samma sätt?
 • FoHM har ett regeringsuppdrag tillsammans med TLV och LV att nya modeller för att stärka tillgången till äldre antibiotika. Vi är inne i både kartläggningsfas och även lösningsförslag. Det ska delrapporteras till socialdepartementet i april och slutredovisas i november 2022
 • Årets Swedres 2021. Arbetet har påbörjats och publiceras v 25. Om kapitlet om antibiotikaförsäljning kommer att se ut på samma sätt som 2020. Ett fokus på digital försäljning. Om ni har några förslag eller synpunkter på innehåll går det bra att mejla till Fohm.
  Ska informationsbladet ”Swedres i korthet” göras igen? Kan Strama tänka sig att arbeta tillsammans med Fohm att ta fram innehåll och texter? Tanken är att det ska komma efter rapporten isf i höst.
  Finns det något att ta upp kring barn-Strama? Joakim hör med Olof Hertting och återkommer.

ECDC PPS

ECDC har punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner var femte år isyfte att mäta prevalensen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning på sjukhus i EU-och EES länder. Detta har skett två gånger: 2011-12 deltog alla länder inom EU, andra gången 2016-17, var två länder inte med bl. a. Sverige. En ny mätning kommer troligtvis att ske under hösten och frågan är om det finns intresse i landet att vara med denna gång.

Tre frågor till samverkansgruppen:

1) Hur kan intresset vara bland sjukhusen för att genomföra PPS i år/nästa år? Vad kan motivera deltagande hos sjukhusen, att alla avdelningar kan inkluderas?

Fråga: Hur stor skillnad är det mellan protokollen, t ex SKRs?
ECDCs protokoll är mer detaljerat.

2) Det mest optimala är att ett 20-tal sjukhus deltar, så frågan om lokala Strama och vårdhygien kan tänka sig att leda eller stödja punktprevalensmätningen i den egna regionen?

Kommentar: Bra att bidra med svensk data till ECDC. Protokollen ser annorlunda ut än ”PPM VRI”-protokollet och ändringar till kommande enkät kan se annorlunda ut. I.o.m. att man går ned på avdelningsnivå, så kan även barnklinikerna analyseras.

3) Kan man tänka sig ta fram en plan för att detta kommer verksamheten till godo på sjukhusen och följa upp det?

Kommentar: Bra att ta upp den här frågan att ta upp denna dragning på ett av vårdhygiens telefonmöten. Det har ännu inte kommit någon respons från om det går att rekrytera sjukhus genom NAG Strama. Tyvärr går det inte att göra VRI och PPM VRI-mätningen samtidigt för att spara tid då mätningarna sker vid helt olika tillfällen och med olika metodologi, ECDC PPM sker troligtvis höst 2022 alt vår 2023.

Fohm kan stödja workshops om metoden innan mätningen och ge stöd vid analysen. Fohm tar ansvar för dataöverföring till ECDC.

Mötesdeltagarna uppmanas att ta upp i respektive förening om man kan bidra. Följs upp 18 maj. Fohm, tar fram ett informationsblad som stöd vid informationsspridning innan den 18 maj.

Uppdatering Antibiotikasmart

I Antibiotikasmart Sverige arbetar man efter fyra arbetspaket som rör; medborgare, kommuner och regioner, internationellt, samverkansform. Fohm är arbetspaketledare för kommuner och regioner. Vi har arbetat med att ta fram kriterier om vad det innebär att vara antibiotikasmart. Vi är på gång att rekrytera verksamheter för att pilota kriterierna på kommunsidan. Vi har tagit fram kriterier för vatten och avlopp, äldreomsorg, skola/förskola, kommunledningsnivå. Vi kommer att rekrytera 2-3 piloter per områden, detta kommer att ske under Q1 och de flesta sätta igång under Q2. Regionkriterierna, sjukhus och vårdcentraler, ledningsnivå ligger lite efter plan. Förfrågan att delta i piloten kommer att gå till dem som varit med i dialogmöten samt partners i kommuner. Det finns olika nätverk och grupper som vi kan kontakta. Antibiotikasmart Sverige önskar att detta uppropet också sprids i samverkansgruppen via era nätverk.

Övrigt

Långholmenkursen öppet för anmälan för nytillkomna Stramapersoner.

Stramadagen, en Save-the-date 19/5 ligger uppe på Fohms och Stramas webb, anmälan öppnar i mars. Kom gärna med förslag till programmet till Anna-Lena Fastén.

Att ta med till Stora samverkansgruppen alternativt först till mindre beredningsgruppen:

 • Hur gå vidare om uppdatering av klamydiabehandling i regnbågsbroschyren
 • Antibiotikaspädningar till barn
 • Snabbspåret uppdateringen av av behandlingsrekommendationerna.

”Action points” till nästa möte

 • PcV Antibiotika mot luftvägsinfektioner, Fohm ser över hur det skrivs
 • NAG Strama ser till att remissen gällande 10-punktsprogrammet skickas till Fohm för möjlighet till genomläsning,
 • Följ upp på möte med representant för mikrobiologi om vad som är adekvat koncentration av Vancomycin för barn för att nå effekt. Det borde vara en samsyn gällande detta.
 • Fohm kommer att ta upp beredningsproblemen gällande barn med nationella samverkansfunktionen och återkopplar till BLF.
 • Uppdatering av Regnbågshäftet gällande klamydiabehandling.
 • Ta upp i föreningar detta om ECDC PPM om man kan tänka sig delta, så följa upp att diskutera den 18 maj. Fohm, tar fram ett informationsblad som stöd vid informationsspridning innan den 18 maj.
 • Uppföljning, informationsbladet ”Swedres i korthet – kan Strama tänka sig arbeta tillsammans med Fohm kring detta?
 • Kvarstående: Nationella nyckelindikatorer för infektionsverktyget. Något nytt? (Hylf/ Nag VH, NAG, Strama)

Sökresultat på "Vancomycin" (google.se)

Nästa möte

Nästa möte 18/5 på Scandic Continental vid Centralstation, fika serveras från 9.30 – mötesstart kl 10.00. BLF representant meddelar förhinder.