• Vilka avtal har Folkhälsomyndigheten?

  Avtalen gäller prototypvaccin som är godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Avtalen är giltiga i fyra år och kostar staten 85 miljoner kronor per år. Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tecknat avtal med två vaccintillverkare, Seqirus och GlaxoSmithKline.

 • Varför finns avtal om att köpa vaccin vid en pandemi?

  Syftet med avtalen är att stärka den svenska beredskapen inför en pandemi. Avtalen går att likna vid en försäkring med en årlig avgift som ger möjlighet att köpa vaccin i händelse av en pandemi.

 • Varför behövs avtal med två leverantörer?

  Det är svårt att få fram vaccin snabbt vid en pandemi. Att vara helt beroende av en enda leverantör skulle kunna få allvarliga konsekvenser om leverantören av något skäl inte klarar av att producera det vaccin som behövs. Därför behöver Sverige ha avtal med minst två leverantörer.

 • Varför finns avtal med GlaxoSmithKline som producerade vaccinet vid senaste pandemin?

  GlaxoSmithKline var en av de två producenter som kunde producera och leverera godkända vaccin i händelse av en pandemi vid tiden för upphandlingen. För att säkerställa tillgången till vaccin har avtal slutits med GlaxoSmithKline och ytterligare en vaccinproducent, Seqirus.

 • Hur skulle vaccin kunna användas?

  Om en pandemi uppstår görs en analys av hur de två vaccinerna kan användas så att de gör störst nytta och ger lägst möjliga risk för de grupper vi behöver skydda. Det innebär bland annat att vi kommer att kunna ta hänsyn till det som hände 2009 när vi erbjuder vaccin till barn vid en kommande pandemi.

 • Vad kan vaccin göra för nytta vid en pandemi?

  Vaccin är det mest effektiva sättet att minska smittspridningen vid en pandemisk influensa. Om influensan blir allvarlig kan vaccinet göra stor nytta för människor, rädda många liv och lindra influensans konsekvenser på viktiga samhällsfunktioner.

 • Hur säkra är vaccinerna?

  Prototypvaccinen har genomgått den säkerhetskontroll som krävs för att godkännas av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Därigenom är alla de krav på säkerhet och effektivitet som EMA ställer uppfyllda. Läkemedelsverket ansvarar för kontroll av läkemedelssäkerhet och för godkännande av läkemedel i Sverige. Mer information om förfarandet finns hos Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

 • När tas beslut om att köpa vaccin?

  Ett sådant beslut fattas först om en pandemi utvecklas, det vill säga när en pandemi deklareras av WHO. Då görs en analys av läget och av vilka åtgärder som behövs. Om ett vaccin kan göra nytta för att lindra pandemin fattas beslutet om inköp först då, efter en noggrann bedömning av risk och nytta med vaccinet.

 • Vad är det för vaccin avtalen handlar om?

  Avtalen gäller prototypvaccin. De utgör basen vid framställning av pandemivaccin. När en pandemi uppstår kompletteras prototypvaccinet med det virus som orsakar pandemin och utvecklas sedan till de pandemivaccin som kan användas.

 • Varför kostar avtalen pengar?

  Den årliga avgiften täcker bolagens kostnader för att hålla den beredskap som krävs för att de ska kunna lägga om sin produktion och leverera vaccin vid en pandemi.

 • Varför har vi inte vaccin på lager?

  Vaccin mot influensa kan börja tillverkas först när virusstammen är känd. Det gäller både vid en pandemi och säsongsinfluensa.