Som ett hjälpmedel för planering och genomförande av den krisberedskap som myndigheterna gemensamt behöver upprätthålla så har sex nationella myndigheter som har sektorsansvar för biologiska (B) hot tagit fram en behovsanalysprocess.

Behovsanalysprocessen är en myndighetsgemensam process som skapar förutsättningar till en förbättrad samordning och gemensam långsiktig nationell inriktning inom B-området där det finns delat eller överlappande ansvar eller beroendeförhållanden. Eftersom B-området är brett är det inte genomförbart att ta fram en gemensam målbild och inriktning för hela området. Den enskilda behovsanalysen utgår därför från ett utvalt område som flera myndigheter har sett ett utvecklingsbehov inom för att förbättra krisberedskapen nationellt.

För det utvalda området identifieras nuläge och ett gemensamt önskat läge, en målbild, på tre till fem års sikt. Utifrån detta identifieras och prioriteras åtgärder som bör ske i samverkan för att man ska nå det önskade läget. Resultatet från processen är ett strukturerat beslutsunderlag med prioriterade åtgärder som bedöms nödvändiga för att nå det önskade läget för det valda området, samt förslag på hur de högst prioriterade åtgärderna kan omhändertas.

Behovsanalysprocessen och hur man kan genomföra den finns beskrivet i Behovsanalysprocessen med vägledning. Processen består av sju steg och resultatet av varje steg ska dokumenteras i en mall, vissa steg har en gemensam dokumentationsmall. När en behovsanalys har genomförts bör man göra en utvärdering av behovsanalysprocessen.

Behovsanalysprocessen finns även översiktligt beskrivet i en presentation.

Behovsanalysprocessen med vägledning (PDF, 845 kB)

Arbetssätt och samarbetsformer för bättre samverkan mellan B-myndigheterna (PDF, 769 kB)

Utvärdering av behovsanalysprocessen (PDF, 1 MB)

Presentation (PowerPoint, 750 kB)

För att säkerställa behovsanalysprocessens fortlevnad och vidareutveckling så har det tagits fram myndighetsgemensamma arbetssätt och samarbetsformer för att driva och förvalta processen och för att följa upp utförda behovsanalyser.

Dokumentationsmall

Beställning och planering av behovsanalys (Word, 25 kB)

Nuläge (Word, 26 kB)

Önskat läge (Word, 24 kB)

Identifiera och prioritera åtgärder (Excel, 33 kB)

Beslutsunderlag (Word, 40 kB)