Influensakoll

Influensakoll var ett projekt som drevs av Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) under säsongerna 2011-2012 och 2012-2013 med stor framgång. Under säsongerna 2011-2012 och 2012-2013 gick mer än 2500 personer med.

Efter att ha utvärderat dessa två säsonger kommer säsongen 2013-2014 att utgöra ett pilottest av ett nytt system med samma grundtanke som bygger vidare på lärdomarna från åren med Influensakoll.

Varför behövs system där deltagare rapporterar?

Varje år drabbas många av mer eller mindre svår influensa. För att kunna hantera en epidemi på bästa sätt behöver sjukvården och samhället snabbt få signaler om hur stor influensaspridningen är. Eftersom de flesta som blir influensasjuka inte uppsöker läkare saknas det uppgifter om hur många som faktiskt insjuknar i influensa. Genom Influensakoll rapporterade frivilliga deltagare varje vecka om de varit sjuka eller friska. På så sätt fick vi information om dem som aldrig sökt vård.

Hur gick Influensakoll till?

Influensakoll baserades på att frivilliga deltagare anmälde sig via en webbplats efter att de hört talas om Influensakoll i media, sociala medier, eller via en vän eller kollega. För att få så många deltagare som möjligt genomförde Smittskyddsinstitutet en kampanj varje höst och vinter. Tack vare ett bra gensvar gick ca 2500 personer med båda säsongerna.

Genom Influensakoll rapporterade frivilliga deltagare varje vecka om de varit sjuka eller friska. Med denna information kunde Folkhälsomyndigheten bilda sig en uppfattning om smittläget i Sverige.

Den som gick med i Influensakoll fick först besvara en bakgrundsenkät. Bakgrundsenkäten innehöll frågor om deltagarens hälsa och vissa förhållanden som kan påverka risken för att smittas av influensa.

Läs mer genom att ladda ner enkäten: Influensakolls Bakgrundsenkät 2012-2013 (PDF, 334 kB)

Varje vecka fick deltagare frågan "Hur har du mått den gångna veckan?" Om deltagare varit sjuka fick de frågor om en rad symtom från halsont till diarré och om de haft symtom ställdes några följdfrågor.

Läs mer genom att ladda ner enkäten: Influensakolls veckoenkät 2012-2013 (PDF, 314 kB)

Vilka var inbjudna till Influensakoll?

Alla i hela Sverige som var över 15 år kunde delta i Influensakoll under 2011-2012 och 2012-2013. Det enda som krävdes var en mejladress och tillgång till Internet.

För att utvärdera Influensakoll fick även ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning en särskild inbjudan till att delta i Influensakoll under hösten 2012 (samtidigt som allmänheten uppmanades att delta via media och sociala nätverk). Det är rimligt att tro att man får en mer korrekt bild av influensaspridningen i Sverige om de som rapporterar verkligen speglar Sveriges befolkning.

Utvärdering av Influensakoll

Folkhälsomyndigheten har utvärderat hur väl Influensakoll fungerade under de två influensasäsonger som projektet pågick, du kan läsa en sammanfattning på svenska här.

Utvärderingen har också publicerats i en vetenskaplig tidskrift och kan läsas här

Varför genomfördes Influensakoll?

Influensakoll drevs av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Karolinska Institutet för att kunna följa influensans spridning i Sverige under influensasäsongen. Influensakoll ingick i EU-projektet EPIWORK som pågick 2009-2013 och finansierades av EU:s sjunde ramprogram (FP7). Syftet med EPIWORK var att utveckla en infrastruktur för epidemiologiska prognoser. EPIWORK var ett samarbete mellan fler än 10 organisationer i 8 olika länder under 4 år.

Vad är Influenzanet?

Influenzanet är ett webbaserat övervakningssystem som används för att följa förekomst av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Influensakoll har varit den svenska komponenten av detta system. Influenzanetsystemen runt om i Europa har byggts upp inom projektet EPIWORK. Informationen om rapporterade symtom i dessa länders befolkningar samlas sedan hösten 2010 i en gemensam Europeisk databas. Informationen som samlas i den Europeiska databasen är avidentifierad och enskilda personers identitet går inte att spåra. Informationen utvärderas och analyseras av epidemiologer och modellerare inom Influenzanet.

Influenzanet startades 2003 i Holland under namnet de Grote Griep Meting ("Den stora influensaundersökningen"). Sedan dess har mellan 20000 och 31000 frivilliga holländare och belgare rapporterat eventuella symtom varje vecka och på så sätt gett information om hur influensa och förkylningar sprider sig i Nederländerna och flamländska Belgien. Sedan 2005 har ett liknande webbaserat rapporteringssystem funnits i Portugal och sedan 2008 i Italien. Under 2009 lanserades systemet i Storbritannien. Under de senaste säsongerna har även system i Frankrike och delar av Spanien kommit med, och de senast anknutna länderna är Danmark och Irland. Liknande system finns i USA, Australien, och Tyskland.

Gå till toppen av sidan