Brucellos är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Ett flertal djurarter kan bära på smittan, men i Sverige utrotades sjukdomen i djurpopulationen på 1950-talet. Därefter har endast enstaka fall förekommit. I djurens sjukdomsbild är abort (kastning) ett viktigt symtom, och smittsam kastning eller kastsjuka är beteckningar på sjukdomen när den drabbar djur.

Brucellos hos människa kallas ibland för Maltafeber eller undulantfeber. Ett fåtal svenskar smittas varje år utomlands, företrädesvis vid besök i något medelhavsland eller av importerade opastöriserade livsmedel.

Vad orsakar brucellos och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av brucellabakterier, av vilka det finns flera arter. Brucella abortus angriper i första hand nötkreatur, B. melitensis får och get, medan B. suis framför allt ger infektion hos svin.

Människan smittas framför allt via opastöriserade mejeriprodukter, i första hand mjölk eller ost. Otillräckligt uppvärmt kött utgör också en risk. Bakterien kan smitta direkt om man har öppna sår och hanterar sjuka djur. Laboratoriearbete med brucellabakterier är den vanligaste orsaken till att smittas i Sverige. Internationellt har sexuell smitta har rapporterats.

Inkubationstiden är mycket varierande. De flesta insjuknanden sker inom en månad efter smittillfället.

Symtom och komplikationer

Sjukdomsbilden karakteriseras av långdragna, återkommande feberperioder (undulerande feber), huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Sjukdomen kan, om den inte behandlas, pågå under många månader och kompliceras av bland annat led- och skelettinfektioner, hjärtmuskelinflammation samt hjärnhinneinflammation. Dödligheten hos obehandlade fall är cirka två procent.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att bakterien påvisas i blod/benmärg eller urin (bakterieodling) eller genom att man påvisar antikroppar mot brucellabakterier i patientens blod. Eventuell misstanke om brucellos bör noggrant anges på laboratorieremissen för att undvika laboratoriesmitta.

Bakterien är känslig för många antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Genom veterinärmedicinska åtgärder och pastöriseringen av mjölk har tidigare vanliga smittvägar brutits, och Sverige är förklarat fritt från brucellos.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen.

Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande. Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Brucellosis