Brucellos är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Brucellos hos människa kallas ibland för Maltafeber eller undulantfeber. I djurens sjukdomsbild är abort (kastning) ett viktigt symtom, och smittsam kastning eller kastsjuka är beteckningar på sjukdomen när den drabbar djur.

Det finns för närvarande ingen inhemsk brucellos, men ett fåtal svenskar smittas varje år utomlands, företrädesvis vid besök i något medelhavsland eller av importerade opastöriserade livsmedel.

Vad orsakar brucellos och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av brucellabakterier, av vilka det finns flera arter. Brucella abortus angriper i första hand nötkreatur, B. melitensis får och get, medan B. suis framför allt ger infektion hos svin.

Människan smittas framför allt via direktkontakt med infekterade djur eller via opastöriserade mejeriprodukter, i första hand mjölk eller ost. Sjukdomen är också en viktig laboratoriesmitta. Under årens lopp har många laboratorieverksamma smittats.

Inkubationstiden är mycket varierande. De flesta insjuknanden sker inom en månad efter smittillfället.

Symtom och komplikationer

Sjukdomsbilden karakteriseras av långdragna, återkommande feberperioder (undulerande feber), huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Sjukdomen kan, om den inte behandlas, pågå under många månader och kompliceras av bland annat led- och skelettinfektioner, hjärtmuskelinflammation samt hjärnhinneinflammation. Dödligheten hos obehandlade fall är cirka två procent.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att bakterien påvisas i blod/benmärg eller urin (bakterieodling) eller genom att man påvisar antikroppar mot brucellabakterier i patientens blod. Eventuell misstanke om brucellos bör noggrant anges på laboratorieremissen för att undvika laboratoriesmitta.

Bakterien är känslig för många antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Genom veterinärmedicinska åtgärder och till exempel pastöriseringen av mjölk har tidigare vanliga smittvägar brutits, och Sverige är förklarat fritt från brucellos.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen.

Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande. Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Brucellosis