Sjukdomsinformation om cyclosporainfektion

Infektion med Cyklospora kan ge upphov till tarminfektion med diarréer som främsta symtom. Parasiten har spridits genom olika livsmedel framför allt frukt och grönsaker.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

I USA har rapporterats utbrott från hallon, basilika och blandsallad importerat från olika länder. Både dricksvatten och badvattenassocierad smitta kan förekomma.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Cyclospora cayetanensis är ett så kallat urdjur, en protozo. Infektion med Cyklospora har rapporterats från hela världen. Att Cyklospora kan ge upphov till diarréer hos människa har endast varit känt sedan 1985.

Smittämnet utsöndras med avföring och sprids troligen främst via förorenat vatten eller förorenade livsmedel. Smitta från person till person förekommer troligen inte då utsöndrande oocystor ej är infektiösa förrän efter en till två veckor.

Inkubationstiden är cirka en vecka.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Infektion ger upphov till långvariga diarréer och buksmärtor. Många får inga symtom alls. Sjukdomen självläker vid normalt infektionsförsvar, men ibland kan vätskeersättning behövas. Antibiotika kan ges med god effekt i svåra fall. Diagnosen ställs genom att parasiten påvisas i ett avföringsprov (mikroskopi).

Allmänt förebyggande åtgärder

God hand-, vatten- och livsmedelshygien förebygger smitta. Cyclosporaorganismerna är, liksom flera andra protozoer, mycket motståndskraftiga mot vattenklorering. Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Cyclosporainfektion är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Vid utbrott bör alltid en epidemiologisk utredning ske. Den sjuke behöver inte isoleras men god personlig hygien är angelägen.

Kommentarer

Hittills har de få fall som rapporterats i Sverige varit utlandssmittade.

  • Under våren och sommaren 1996 förekom i USA och Kanada ett utbrott med cirka 850 laboratorieverifierade fall. Smittkällan var hallon som importerats från Mellanamerika. Totalt rapporterades mellan år 1990 och 2000 elva utbrott i Nordamerika.
  • Under 2004 insjuknade på ett gruppboende i USA omkring 50 personer med cyclosporainfektion. Smittkällan var sockerärter importerade från Mellanamerika.
  • Två vattenburna utbrott finns rapporterade från Nepal.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Cyclospora infection

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Gå till toppen av sidan