Sjukdomsinformation om erythema infectiosum

Lyssna

Annan benämning: Femte sjukan, parvovirus B19.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Femte sjukan, erythema infectiosum, är en ganska vanlig utslagssjukdom som framför allt ses hos barn i skolåldern och som inte sällan uppträder i epidemier.

Vad orsakar erythema infectiosum och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av ett virus, parvovirus B19, och drabbar bara människan. Smittan utsöndras via luftvägarna och når också nya, mottagliga individer via luftvägarna. Om en gravid kvinna smittas kan virus överföras till fostret via moderkakan (placentan).

Inkubationstiden är cirka tio dygn.

Symtom och komplikationer

Symtomen är i regel lindriga, ofta ses enbart ett utslag, som dock är ganska karakteristiskt. En vanligen välavgränsad kraftig rodnad brukar först uppträda på kinderna, som efter en örfil. En spridning sker därefter i regel till bål och extremiteter. Utslagen formar ibland ett girlandliknande mönster. De brukar försvinna inom någon vecka men kan återkomma en eller flera gånger. Ibland förekommer feber, och hos vuxna kan ibland ledbesvär uppträda. Dessa drabbar framför allt lederna i händer och fötter.

Infektionen kan också ge en övergående hämning av nybildningen av blod i benmärgen, vilket kan vara allvarligt om patienten redan innan lider av en blodsjukdom. Denna benmärgshämning anses också ligga bakom den ökade risken för fosterdöd som konstaterats vid infektion med parvovirus B19. Om en gravid kvinna smittas kan infektionen i enstaka fall föras över till fostret, där den kan orsaka blodbrist och missfall. Fostermissbildningar ses däremot inte. Dessa sällsynta patienter hänvisas till specialiserade kvinnokliniker.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs vanligen utifrån den kliniska bilden men kan bekräftas serologiskt genom att man påvisar antikroppar mot parvovirus B19 i blodprov från patienten.

Gammaglobulin kan ges för att häva infektionen.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade.

Läs mer på andra webbplatser