Genom att studera förekomsten av antikroppar mot bakterien har man funnit en statistisk koppling mellan helicobacterinfektion, ökande ålder och socioekonomisk situation. Hög ålder, låg inkomst, dålig bostad, trångboddhet, dålig dricksvattenkvalitet ökar sannolikheten för att man är, eller tidigare varit, infekterad.

Vad orsakar helicobacter pylori-infektion och hur sprids det?

Bakterien, Helicobacter pylori, har endast påvisats hos människa, och det är oklart om, och i så fall hur, den överlever utanför människokroppen. Det är också oklart hur Helicobacter smittar, men det antas att det sker via avföringen, antingen genom direkt kontakt eller via vatten och/eller föda.

Inkubationstiden till symtom är sannolikt individuell, och vilket bör betonas, det är långt ifrån alla som får symtom överhuvudtaget.

Symtom och komplikationer

Hos många patienter med magkatarr och magsår har bakterien kunnat påvisas i magslemhinnan. Om man genom läkemedel lyckas behandla bort bakterien brukar patientens besvär försvinna och magslemhinnan läka. Det är dock inte ovanligt att man finner personer som bär på bakterien, och eventuellt har förändringar i mag- och tarmslemhinnan, utan att ha några symtom alls.

En del personer, kanske framför allt barn, tycks i nära anslutning till smittan få illamående och magsmärtor, ofta tolkat som lätt matförgiftning.

Diagnostik och behandling

Diagnosen bygger på att man genom färgning eller odling påvisar bakterien i patientens magslemhinna. Man kan också påvisa specifika bakterieantikroppar i patientens blod. Många har dock kvar sådana antikroppar efter en "gammal" smitta, varför ett positivt fynd inte alls behöver vara liktydigt med en aktuell infektion. Bakterien kan också diagnostiseras via avföringsprov.

Vid behandling används antibiotika samt läkemedel som minskar magsäckens saltsyraproduktion.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen och någon generellt effektivt förebyggande åtgärd som kan förhindra infektion finns inte heller.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med Helicobacter är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.