Vad orsakar hepatit E och hur sprids det?

Hepatit E orsakas av ett virus som liknar calicivirus. Hepatit E-virus utsöndras med avföringen och sprids via förorenat vatten eller förorenat livsmedel, till exempel otillräckligt tillagat kött. Virus har isolerats från framför allt gris, men även från andra djurarter bland annat vildsvin, hjortdjur med flera, och det har spekulerats om flera djurarter kan spela roll för smittspridningen. Inkubationstiden anses vara fyra till sex veckor.

Symtom och komplikationer

Hepatit E-infektion kan ge typiska gulsotssymptom som gulhet i hy och ögonvitor, feber, aptitlöshet och svullnad och ömhet över levern. Symtomens allvarlighetsgrad varierar dock stort från obetydliga eller inga alls till allvarlig infektion. Liksom hepatit A är sjukdomen i regel godartad och går aldrig över i kroniskt stadium. Immunsupprimerade patienter kan dock få en kronisk sjukdom. Dödligheten tycks generellt vara låg men är högre om det är en gravid kvinna som drabbas. Vid epidemiska utbrott i Indien, Burma och Nepal har dödligheten bland gravida rapporterats vara tio till 20 procent. Det är ännu oklart hur lång tid immuniteten kvarstår efter tillfrisknandet. I industrialiserade länder upptäcks smittan oftast hos äldre män, men varför dessa löper en högre risk för klinisk sjukdom är inte klarlagt.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom påvisning av viruset med molekylärbiologiska metoder eller genom att antikroppar mot hepatit E-virus påvisas.

Någon specifik behandling finns ej.

Förebyggande åtgärder

Sjukdomen kan inte förebyggas genom vaccination eller med gammaglobulin. Då en zoonotisk koppling finns är det viktigt med god hygien vid omhändertagande och tillagning av gris och viltkött för att undvika smitta.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom. Det är viktigt att skapa klarhet i hur smittvägarna vid hepatit E ser ut.

Läs mer på andra webbplatser