Sjukdomsinformation om herpes B

Annan benämning: Herpes simiae, B-virus.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Herpes B eller herpes simiae är en virusorsakad zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Vad orsakar herpes B och hur sprids det?

Herpes simiae (herpes B) är en virusinfektion som förekommer naturligt hos makaker, en sorts apor från Asien och Afrika. Infektionen är hos dessa apor i regel godartad och "självreglerande", på samma sätt som infektion med humana herpesvirus är hos människan.

Människan kan smittas med herpes B från apor, till exempel via bett eller rivsår, och infektion med herpes B-virus ger hos människan en nervsjukdom som oftast leder till döden. Sådana infektioner är dock mycket ovanliga, endast några tiotal fall är rapporterade och nästan alla hos personer som yrkesmässigt hanterat apor. Vissa apor som importeras till Sverige som försöksdjur kan vara bärare av virus, och sjukdomen har därför visst intresse även i vårt land. I de flesta fall har människa infekterats via bett eller rivsår från infekterad apa.

Aerosol av virus kan infektera försöksdjur. Smittspridning från människa till människa har rapporterats en enda gång. Inkubationstiden anges kunna variera från tre dygn till fem veckor.

Symtom, komplikationer

Utslag med blåsor kan utvecklas vid bettstället/rivsåret inom två till tre dygn efter skadan. Detta följs av inflammation i lymfvägar och lymfkörtlar. Inom tre dygn till fem veckor uppstår sedan feber och symtom från det centrala nervsystemet. De flesta patienter som utvecklat symtom har avlidit.

Diagnostik och behandling

Diagnos kan ställas genom molekylärbiologiskt påvisande av virus.

Antiviral behandling kan ha effekt, men den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet och vara livslång.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot herpes B-infektioner. Förebyggande åtgärder måste bygga på goda arbetarskyddsrutiner vid de platser där människa kan komma i nära kontakt med apor. Makaker kan undersökas för bärarskap.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Dock bör smittskyddsläkaren i landstinget samt veterinära myndigheter och Folkhälsomyndigheten varskos omedelbart vid befarat/konstaterat fall av herpes B-infektion, eftersom sjukdomen är mycket allvarlig och kontrollåtgärder snabbt måste vidtas.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: B Virus infection

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Gå till toppen av sidan