Vad orsakar herpes B och hur sprids det?

Herpes B är en virusinfektion som orsakas av Cercopithecine herpesvirus 1 och förekommer naturligt hos makaker, en sorts apor från Asien och Afrika. Infektionen är hos dessa apor i regel godartad.

Hos människa är sjukdomen väldigt sällsynt. Endast 50 fall finns rapporterade och nästan alla hos personer som yrkesmässigt hanterat apor. Människan kan smittas med herpes B från apor, till exempel via bett eller rivsår. Vissa apor som importeras till Sverige som försöksdjur kan vara bärare av virus, och sjukdomen har därför visst intresse även i vårt land.

Smittspridning från människa till människa har rapporterats en enda gång.

Symtom, komplikationer

Vanligtvis debuterar sjukdomen med feber, muskelvärk, trötthet och huvudvärk. Därefter kan utslag med blåsor utvecklas vid bettstället/rivsåret. Infektionen kan därefter sprida sig till det centrala nervsystemet. Dödligheten är hög och av de 50 personer som insjuknat har 21 dött.

Inkubationstiden anges kunna variera från tre dygn till en månad.

Diagnostik och behandling

Diagnos kan ställas genom molekylärbiologiskt påvisande av virus.

Har man blivit riven eller biten av apa som kan bära på herpes B skall såret tvättas så Antiviral behandling kan ha effekt.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot herpes B-infektioner. Förebyggande åtgärder måste bygga på goda arbetarskyddsrutiner vid de platser där människa kan komma i nära kontakt med apor. Makaker kan undersökas för bärarskap.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Dock bör smittskyddsläkaren samt veterinära myndigheter och Folkhälsomyndigheten varskos omedelbart vid befarat/konstaterat fall av herpes B-infektion, eftersom sjukdomen är mycket allvarlig och kontrollåtgärder snabbt måste vidtas.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: B Virus infection