Lepra, tidigare mest känd under namnet spetälska, är en infektionssjukdom som man nuförtiden främst träffar på inom tropiska områden. Man räknar med att det finns fler än tio miljoner människor i världen som är leprasjuka. Sjukdomen har tidigare funnits också i Sverige, men de få fall vi ser nuförtiden är personer med ursprung från tropikerna.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Lepra orsakas av en bakterie, Mycobacterium leprae, som har visst släktskap med tuberkulosbakterien. Den kan inte odlas på bakteriologiska substrat, och i infekterad vävnad tillväxer den extremt långsamt. Bakterien bildar inga gifter utan leprasymtomen beror till stor del på värdens egna immunreaktioner mot smittämnet.

Smittan sprids via luften, och man smittas sannolikt genom att man andas in bakterierna. Dessa utsöndras främst från personer med så kallad lepromatös lepra (se nedan). Sjukdomen drabbar endast människan.

Inkubationstiden är lång och det går ofta många år innan sjukdomssymtom utvecklas.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Det är mycket få smittade personer som verkligen utvecklar sjukdom. Bakterien lever och tillväxer i hud och i perifera nerver, vilka också är de vävnader som tar skada. Sjukdomsbilden varierar och lepran uppvisar ett spektrum av kliniska former där ytterligheterna benämns tuberkuloid respektive lepromatös lepra. Känselbortfall är vanligt vid bägge formerna. Vid tuberkuloid lepra är sjukdomen lokaliserad till något enstaka hudområde, där känseln är nedsatt. Samtidigt kan en större nerv vara angripen och eventuellt orsaka förlamning och känselbortfall.

Vid lepromatös lepra är stora delar av huden angripen, och genom att det vid denna lepraform bildas knutlika hudförändringar kan patientens utseende bli mycket deformerat. Den lepromatösa formen drabbar också fler nerver, varför känselbortfall och förlamningar kan bli betydande.

Vid såväl tuberkuloid som lepromatös lepra kan känselbortfallet resultera i att normala smärtreaktioner, som till exempel mot hög temperatur, sätts ur spel. Detta kan sekundärt leda till sårbildningar som brännsår, trycksår med mera. Det finns ett flertal läkemedel verksamma mot lepra. Behandlingen måste ofta pågå länge. Rehabilitering av leprasjuka är en angelägen humanitär åtgärd.

Diagnosen ställs i regel lätt utifrån patientens sjukdomsbild. Ibland kan diagnosen verifieras genom att man finner leprabakterier efter färgning och mikroskopering av patientvävnad. Ett hudtest, som vid tuberkulos, kan också bekräfta diagnosen.

Allmänt förebyggande åtgärder

Lepraförekomsten i ett land är tydligt kopplad till landets materiella utvecklingsnivå. Bristande hygien, trångboddhet och undernäring befrämjar sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Lepra är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid inträffade fall.

Kommentarer

  • Fortfarande finns det få fall av leprasjuka i Sverige, de drabbade har då smittats i tropikerna. Ända in på 1930-talet insjuknade människor i Dalarna och Hälsingland i lepra. Sveriges enda sjukhus för lepra fanns i Järvsö.
  • Spetälskan finns omnämnd flera gånger i Bibeln. Det är dock i dag tveksamt om detta verkligen var samma sjukdom som här beskrivits.

Läs mer på andra webbplatser

Hansen's Disease (Leprosy) (cdc.gov)