Sjukdomsinformation om nocardios

Nocardia är en jordbakterie som i sällsynta fall kan ge upphov till infektion hos människa. Bakterien finns över hela världen. Det är mycket sällan som fall diagnostiseras i Sverige.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Det är flera arter av Nocardia som kan ge upphov till sjukdom hos människa, till exempel Nocardios asteroides och Nocardios brasiliensis. Människa smittas genom att hon andas in bakterierna i lungorna. Någon smitta mellan människor förekommer inte.

Inkubationstiden är osäker, men varierar från några dygn till veckor.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

De flesta smittade blir inte sjuka. Bakterien kan dock i lungorna och framför allt då hos personer med nedsatt immunförsvar, etablera en kronisk varig infektion, som utan behandling kan leda till döden. Bakterien kan också via blodet spridas till andra organsystem, till exempel hjärnan, och där ge upphov till livshotande infektionstillstånd. Under senare år har ganska många personer med nocardiainfektion varit hivsmittade.

En nocardiainfektion behandlas med antibiotika. På grund av infektionens kroniska natur måste ofta behandlingstiden bli lång. Ibland kan ett kirurgiskt ingrepp bli nödvändigt.

Diagnosen ställs genom påvisning av smittämnet genom odling och/eller direktmikroskopi.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot nocardios och infektion är därför svår att förebygga.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuellt fall.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Nocardiosis

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Gå till toppen av sidan