Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

P. shigelloides är en stavformad och gisselförsedd bakterie, som är vanligt förekommande i tropiska och subtropiska områden men även kan ses på våra breddgrader. Bakterien har påvisats i sötvattensfisk.

Människan smittas via förorenat dricksvatten eller livsmedel, framför allt fisk och skaldjur. Inkubationstiden anges till cirka två dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Bakterien ger upphov till diarré av varierande svårighetsgrad. Eventuell behandling är symtomatisk, det vill säga riktad mot symtomen och kompenserar i första hand vätskeförlusten.

Diagnosen ställs genom att bakterien framodlas från ett avföringsprov.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. God livsmedels- och vattenhygien förebygger smitta.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte formellt anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men förmodade fall av matförgiftning bör anmälas enligt livsmedelslagstiftningen för att eventuella smittkällor ska kunna spåras. Inträffade fall bör därför ändå meddelas till smittskyddsläkaren i landstinget och till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Några särskilda smittskyddsåtgärder därutöver är inte motiverade.