I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.

Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 7 februari 2018 (16th IHR Emergency Committee Meeting).

Tre länder är för närvarade direkt drabbade av polio: Afghanistan, Pakistan och Nigeria, där det fortfarande finns spridning av både vilt poliovirus (WPV1) och/eller cirkulerande vaccinderiverade poliovirus (cVDPV1; 3) lokalt samt spridning av polio till andra länder. DR Kongo, Nigeria och Syrien klassas som länder som fortfarande är sårbara för uppkomst och spridning av cVDPV2.

För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken. Resenärer samt befolkningen ska vaccineras med minst en dos inaktiverat poliovaccin utöver rutinvaccinationen.

Fyra länder klassas som länder utan endemisk spridning, men som fortfarande är sårbara för importfall eller utbrott av vilt poliovirus respektive vaccinderiverade poliovirus: Kamerun (sista fall 9 juli 2014), Tchad (sista fall 14 juni 2012), Niger (sista fall 15 november 2012) och Centralafrikanska republiken (sista fall 8 december 2011). De tillfälliga vaccinationsrekommendationerna kommer att fortsätta att gälla för alla dessa länder.

Aktuellt läge

År 2017 rapporterades total endast 16 fall av vilt poliovirus globalt; det lägsta antal fall rapporterat hittills och enbart i länder där är det fortfarande finns inhemsk spridning . Detta är ett stort framsteg i arbetet med att utrota polio.
Antalet fall av vaccinderiverad polio (VDPV) har dock ökat under 2017; 80 fall jämfört med 3 fall under 2016. Majoriteten av fallen, 70 stycken, rapporteras från Syrien där det på grund av det mångåriga kriget varit omöjligt att upprätthålla ett fungerande barnvaccinationsprogram. Utbrottet orsakas av vaccinderiverat poliovirus typ 2, som cirkulerat i konfliktområdet på grund av låg vaccinationstäckning.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

I den rådande situationen är det viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått fyra doser av poliovaccin bör fylla på med en femte dos inför en sådan resa om det har gått tio år sedan den senaste dosen, rekommenderar WHO.

Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Läs mer

Sjukdomsinformation om polio

WHO: Statement of the 16th IHR Emergency Committee regarding the international spread of poliovirus (på engelska)

WHO statements on Poliovirus (på engelska)