Vad orsakar RS-virusinfektion och hur sprids det?

Bild på Respiratory syncytial virus (RSV). Foto: Kjell-Olof HedlundRespiratory syncytial virus (RSV). Foto: Kjell-Olof Hedlund

RS-virus är ett paramyxovirus som orsakar akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål. Viruspartiklarna kan överleva åtminstone ett halvt dygn på hårda ytor såsom bord och handtag och kortare tid på mjuka ytor som händer och näsdukar. Viruspartiklarna inaktiveras lätt av desinfektionsmedel samt av tvål och vatten. Infektion uppstår framför allt när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsa, mun, ögon och möjligen genom inandning av små droppar (aerosol) från hosta och nysningar. För aerosolsmitta krävs mycket stora virusmängder. En infekterad person är smittsam i omkring 3-8 dagar men betydligt längre smittsamhet, upp till tre till fyra veckor, förekommer hos små barn och hos personer med nedsatt immunförsvar.

RS-virusinfektion uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. I likhet med influensan kan epidemierna komma vid varierande tidpunkter på säsongen och epidemin vara olika kraftig från år till år. I Sverige ses ett mönster med kraftigare epidemier som kommer tidigare på säsongen vartannat år varvat med år av lindrigare och senare epidemier.

RS-virus sprids mest bland små barn och de flesta barn i tvåårsåldern har antikroppar mot RS-virus som tecken på genomgången infektion. Dessa antikroppar ger dock ingen bestående immunitet.

Symtom och komplikationer

De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. Vid det första infektionstillfället får drygt en fjärdedel av barnen tecken på lunginflammation eller obstruktiva besvär som vid astma (bronkiolit). De flesta av infektionerna läker ut på en till två veckor. Hos 1–2 procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att sjukhusvård krävs. RS-virus kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom, oftast med måttliga till svåra övre luftvägssymtom. Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) bland äldre eller patienter med nedsatt hjärt-/lungfunktion eller immunförsvar.

Diagnostik och behandling

RS-virus diagnostiseras med olika diagnostiska snabbmetoder som ger svar samma dag. Provmaterial är sekret från nässvalget.

Vid mild infektion krävs inte någon specifik behandling. Svåra luftvägssymtom kan kräva behandling med syrgas, och i vissa fall respiratorbehandling. Svår infektion behandlas ibland med antivirala läkemedel i inhalationsform, men dessa har ingen bevisad positiv effekt.

Läkemedelsverket har tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) publicerat bakgrundsmaterial kring RS-virus-infektioner och rekommendationer för handläggning av RS-virusinfektioner och användning av förebyggande behandling (se nedan).

Förebyggande åtgärder

Något vaccin är ännu inte tillgängligt. Monoklonala antikroppar kan ges förebyggande (se behandlingsrekommendation nedan). Denna behandling är mycket dyr och reserveras för barn under 2 år i riskgrupper (för tidigt födda barn med kronisk lungsjukdom) under RS-virus-säsongen. För att underlätta ställningstagande till förebyggande behandling med monoklonala antikroppar publicerar Folkhälsomyndigheten på sin webbplats varje vecka under RS-virus-säsongen en rapport om var i landet RS-virus har diagnostiserats.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Eftersom RS-virus är mycket smittsamt och smittar redan tidigt i sjukdomsförloppet finns det ingen anledning att av smittsamhetsskäl stänga av barn med misstänkt RS-virus-infektion från förskola då smittan sannolikt redan är spridd i barngruppen.

Infektion med RS-virus är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

Frivillig rapportering av RS-virus-fall sker veckovis mellan vecka 40 och vecka 20 från landets laboratorier och en del barnkliniker. Rapporteringen möjliggör den veckovisa övervakningen på Folkhälsomyndigheten.

Frivillig RSV-rapportering

Läs mer på andra webbplatser