Sjukdomsinformation om skabb

Lyssna

Skabb är en hudparasit som orsakar svår klåda samt hudutslag hos människor. Skabb finns i hela världen. Att ha skabb har inget med hygien att göra. Annan benämning: Scabies.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar skabb och hur sprids det?

Sjukdomen orsakas av ett kvalster, Sarcoptes scabiei, som är 0,3–0,4 mm stort och som gräver gångar i hudens yttersta skikt, hornlagret. Skabbgångarna, trådsmala centimeterlånga och ljusa, ses främst på händerna, mellan fingrarna, på fötterna, vid naveln, vid bröstvårtorna, stjärtpartiet och genitalregionen.

Människans skabbdjur infekterar bara människor och sprids oftast genom lite längre direktkontakt hud mot hud. Smittsamheten är till exempel stor vid sexuell kontakt och för personer som delar säng. Överföring via kläder, sängkläder och handdukar är ovanligt. Smittrisken är liten vid vanlig tillfällig kroppskontakt, som på arbetet eller i skolan. Skabb hos immunnedsatta och äldre är mer smittsam beroende på förekomst av ett stort antal skabbdjur (hundratals) mot mindre än 10 hos en frisk, yngre individ. Tiden mellan smittotillfället och debut av klådan är 3–10 veckor.

Symtom och komplikationer

Huvudsymtomet är svår klåda, särskilt på kvällar och nätter och beror på en överkänslighetsreaktion mot skabbdjuret. På huden ses rivmärken, eksemliknande förändringar och små knottror. På hudområden där djuren finns ses de trådsmala skabbgångarna och små blåsor. Eventuella komplikationer brukar bero på den sekundärinfektion som kan uppstå i rivmärken. Hos personer med nedsatt immunförsvar kan skabb få en avvikande sjukdomsbild och tillståndet har kallats "norsk skabb" alternativt "krustös skabb". Skabbdjuret är dock detsamma och det är patientens allmäntillstånd som avgör hur sjukdomen yttrar sig.

Diagnostik och behandling

Uttalad klåda och karakteristiska rivmärken väcker misstanke om skabb och diagnosen bekräftas genom att påvisa ett levande skabbdjur. Diagnosen bör ställas av en läkare eller sköterska innan behandling inleds, eftersom klåda kan ha många andra orsaker. Individer den drabbade haft nära kontakt med kan vara drabbade och ska oftast behandlas, även om symtom saknas. Läkemedel mot skabb finns att köpa receptfritt på apotek.

Förebyggande åtgärder

Kunskap om sjukdomen och dess spridningssätt är viktigt för att förebygga spridning.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och det är inte nödvändigt med några särskilda smittskyddsåtgärder. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).

Barn ska vara hemma under det dygn som behandlingen pågår. Föräldrar till övriga barn i gruppen bör informeras om att skabb förekommer.

Utbrott

Under det senaste decenniet har man på flera sjukhus, äldreboenden och flyktingförläggningar i landet haft uppmärksammade skabbutbrott med nästan identiska förlopp. I samtliga fall har det har tagit lång tid till att ställa diagnosen skabb varför många drabbats, även personal.

Kommentar

Annan skabb finns bland annat hos häst, får, räv, katt och andra husdjur. Deras skabbdjur är trogna sitt värddjur och kan inte föröka sig på människans hud men kan ändå ge bett som kliar.

Läs mer på andra webbplatser