Sjukdomsinformation om streptococcus suis-infektion

Streptococcus suis-infektion orsakas av en streptokockbakterie som framförallt infekterar grisar. Människor som har nära kontakt med infekterade djur kan smittas.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Sjukdom hos människa diagnostiseras mycket sällan utanför Sydostasien. Infektionen kan orsaka svår sjukdom med blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Vad orsakar Streptococcus suis-infektion och hur sprids det?

Streptococcus suis-bakterien förekommer i flera olika serotyper varav ett fåtal har orsakat fall bland människa. Smitta är endemisk i tamgrispopulationer på många håll i världen, men har även rapporterats från vildsvin, hästar, hundar och katter. Hos grisar orsakar den oftast inga symptom. Människor kan smittas vid kontakt med sjuka djur eller kontaminerade djurprodukter. Bakterien kommer sannolikt in i kroppen via småsår i huden.

Inkubationstiden varierar mellan några timmar och några dagar.

Symtom och komplikationer

Vanliga symptom är feber och symptom på hjärnhinneinflammation (huvudvärk, kräkningar, nackstelhet, ljusskygghet och sänkt medvetande).

En vanlig komplikation är hörselnedsättning vilken ofta blir bestående. Ledvärk och lunginflammation förekommer också.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom odling eller molekylärbiologiska metoder av blod, cerebrospinalvätska eller ledvätska. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika som bör sättas in tidigt.

Förebyggande åtgärder

Förutom veterinär kontroll av smittan i grisbesättningar kan smitta hindras genom att man är noga med att skydda skadad hud vid kontakt med djur.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan