Tredagarsfeber är en ganska vanlig sjukdom hos späda och små barn över hela världen. En fjärdedel av alla barn beräknas någon gång bli sjuka. Betydligt fler smittas utan att få märkbara symtom.

Vad orsakar tredagarsfeber och hur sprids den?

Sjukdomen orsakas av ett virus, humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) och finns bara hos människan. Smittan sprids främst via luften som droppsmitta. De flesta barnen smittas tidigt inom familjen eller på förskolan.

Inkubationstiden är vanligen mellan fem till tio dygn.

Symtom och komplikationer

Insjuknandet är akut med snabbt stigande temperatur och febern når ofta över 40°C. Ibland har barnen lätta luftvägssymtom. Det är frapperande hur bra barnen ofta mår trots den höga febern. När febern efter två till tre dygn sjunker, i regel ganska plötsligt, uppträder ofta ett blekrött, småfläckigt utslag som främst sitter på bålen. Utslaget brukar försvinna inom något dygn.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs i regel utifrån den kliniska bilden, även om serologisk diagnostik finns.

Någon specifik behandling finns inte, men sjukdomen är godartad och går över av sig själv. En del barn kan i anslutning till sjukdomen drabbas av feberkramper.

Förebyggande åtgärder

Smittan är mycket vanlig, och några effektiva förebyggande åtgärder finns ej. Det finns inte något vaccin mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig och några särskilda smittskyddsåtgärder behöver inte vidtas vid inträffade fall.