• 1. Vad är zikavirus?

  Zika är ett flavivirus och besläktat med dengue, west nile-feber och japansk encefalit.

 • 2. Hur sprids zikavirus?

  Zikavirus överförs via myggor (Aedes aegypti, möjligen även Aedes albopictus) som bär på smittan. Enstaka fall av smitta har också rapporterats efter blodgivning från zikainfekterade under den fas då viruset utsöndras i blodet. Det är visat att zika kan smitta vid sexuell kontakt, zikavirus har påvisats i sädesvätska i upp till 188 dagar efter symtomatisk infektion. Den längsta tiden för vilken sexuellt överförd infektion med zikavirus har kunnat beläggas är dock 41 dagar. Zikaviruset har även påträffats i bröstmjölk, saliv och urin men dessa kroppsvätskor har inte rapporterats orsaka smitta.

 • 3. Hur lång är inkubationstiden för zikavirusinfektion?

  Den som insjuknar får vanligen symtom 2–7 dagar efter att ha blivit stucken av en infekterad mygga. Den maximala inkubationsperioden anges vara 12 dagar.

 • 4. Vilka är de vanligaste symtomen vid zikavirusinfektion?

  Endast 20–40 procent av de som infekteras med zikavirus utvecklar sjukdom och får då oftast milda symtom. De vanligaste symtomen är allmän sjukdomskänsla, hudutslag, feber, huvudvärk, ledvärk, muskelvärk och ögoninflammation. I allmänhet varar symtomen 2–7 dagar. Det är enbart utgående från symtomen omöjligt att särskilja zikavirusinfektion från dengue som är ett närbesläktat virus.

 • 5. Hur behandlas zikavirusinfektion?

  Specifik behandling saknas vid infektion med zikavirus. För att förhindra uttorkning rekommenderas vila, att hålla febern nere och dricka mycket vatten. Vid behov av medikamentell symtomlindring bör man undvika acetylsalicylsyra (ASA) och andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) tills denguefeber har kunnat uteslutas, annars finns risk för blödningar, och hos barn finns risk för en sällsynt komplikation (Reyes syndrom, en form av progressiv hjärnskada).

  Det finns inget förebyggande vaccin.

 • 6. Är infektion med zikavirus farlig för gravida kvinnor?

  Zikaviruset kan vara farligt för gravida kvinnor på sådant vis att en infektion med zikavirus kan leda till skador på fostrets nervsystem (bland annat mikrocefali). Andra fosterskador som setts i anslutning till maternell infektion med zikavirus är förtunning av hjärnbarken, ögonskador och spastiska rörelsestörningar i extremiteter. Hur stor risken för fostret att drabbas av skador är i nuläget inte helt klarlagd, preliminära undersökningar från bland annat Brasilien har angivit en risk mellan 1–13 procent under den första trimestern av en graviditet och lägre risker under andra och tredje trimestern. Man bör komma ihåg att fosterskador till följd av infektioner under graviditet inte är ett nytt fenomen i samband med zikavirus; många smittämnen som förekommer även i Sverige kan orsaka fosterskador, bland annat cytomegalovirus (CMV), herpesvirus, toxoplasma (parasitinfektion), och röda hund (rubella).

 • 7. Är infektion med zikavirus farlig för barn?

  Det finns inga tecken på att sjukdomen drabbar barn på annat sätt än vuxna. En sammanställning från USA innefattande 158 barn och ungdomar som drabbats av postnatal infektion med zikavirus 2015–2016 påvisar ingen förekomst av allvarliga komplikationer i denna åldersgrupp.

 • 8. Är infektion med zikavirus farlig för andra grupper?

  Zikavirus är för de allra flesta ofarligt och de som insjuknar behöver sällan söka sjukvård.

  Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien har det dock rapporterats en ökad förekomst av Guillain-Barrés syndrom (GBS) som ovanlig komplikation till infektion med zikavirus. Guillain-Barrés syndrom (GBS) uppträder även i sällsynta fall efter infektion med andra smittämnen, exempelvis Campylobacter, cytomegalovirus och influensa.

 • 9. Finns det koppling mellan zikavirusinfektion och medfödda missbildningar av hjärnan?

  I dag råder internationell konsensus om ett orsakssamband mellan infektion med zikavirus hos den gravida kvinnan och utveckling av fosterskador i form av bland annat mikrocefali, vilket först sågs i samband med utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien. Det finns en sammanställning från USA där man följt upp 442 gravida kvinnor med säkerställd zikavirusinfektion, och i den föddes 26 barn (6 procent) med någon form av hjärnskada, oftast mikrocefali i kombination med annan nervskada. Enligt samma undersökning sågs fosterskador hos 11 procent av barnen till mödrar som exponerades för zikavirus under den första trimestern, men inga barn med fosterskador om modern infekterades under andra eller tredje trimestern.

 • 10. Vad är mikrocefali?

  Mikrocefali är en fosterskada som innebär att fostrets hjärna inte växer till normalt och fostret därmed får för litet huvud. Du kan läsa mer om diagnosen på Socialstyrelsens webb.

 • 11. Finns det koppling mellan zikavirus och sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, GBS?

  I dag råder internationell konsensus om att infektion med zikavirus kan ge upphov till GBS som följdsjukdom. Redan 2014 noterades en anhopning av GBS i samband med utbrott av zikavirus i Franska Polynesien (Tahiti), där man uppskattade att 19 000 av 270 000 arkipelaginvånare hade infekterats med zikavirus. Av dessa utvecklade 42 individer GBS, vilket gav en komplikationsfrekvens om cirka två fall per 10 000 infekterade. Det kan jämföras med exempelvis campylobacterinfektion där GBS uppträder i intervallet 2–6 fall per 10 000 infekterade. I den fortsatta vetenskapliga debatten har man bland annat tagit upp bristen på standardiserade kriterier för GBS, tillförlitligheten i diagnosregistrering och övervakning när man studerar data från flera länder.

 • 12. Vad är Guillain-Barrés syndrom?

  Guillain-Barrés syndrom är ett autoimmunt tillstånd i form av förlamningar som börjar i armar och ben men som även kan påverka inre organ och då främst andningsmuskulaturen. Sjukdomstillståndet förvärras under några veckor innan det vänder och de flesta blir friska, även om det kan ta månader. Du kan läsa mer om sjukdomen hos 1177 Vårdguiden.

 • 13. I vilka länder har infektion med zikavirus påträffats?

  Infektioner med Zikavirus har påvisats i de flesta länder med tropiskt klimat. Zikavirus isolerades från apor första gången 1947 i Uganda och året därpå isolerades zikavirus från aedesmyggor. Först 1953 beskrevs tre fall av symtomgivande infektion hos människa i Nigeria. Under efterföljande decennier beskrivs genom seroepidemiologiska studier fortsatt förekomst av zikavirus i framför allt Afrika, Indien och Sydostasien. En låggradig men kontinuerlig transmission av zikavirus i stora områden i Afrika och Sydostasien kan möjligen ha skapat ett immunologiskt skydd hos befolkningen som skyddat mot större sjukdomsutbrott. Den första beskrivna epidemin kom nämligen först år 2007 och drabbade ön Yap i den mikronesiska arkipelagen, där man antar att uppemot 73 procent av befolkningen drabbades av infektion med zikavirus. Hösten 2013 utbröt en ny epidemi runt Stilla havet, och den drabbade Franska Polynesien, Påskön och Nya Kaledonien. I mars 2015 började Brasilien rapportera ett större utbrott av febersjukdom med hudutslag orsakat av zikavirus, vilket var första gången som viruset påträffades på den amerikanska kontinenten. Under våren 2016 beskrevs fortsatt smittspridning i fler sydamerikanska länder och under sommaren 2016 konstaterades förekomst av akuta infektioner med zikavirus i södra Florida och södra Texas, USA, där lokal myggburen smittspridning etablerats. Under 2017 har den epidemiska utvecklingen på den amerikanska kontinenten mattats av betydligt.

  Under sommaren och hösten 2016 rapporterades en anhopning av fall från Singapore. Under åren 2015–2017 har sporadiska fall och mindre utbrott av infektion med zikavirus rapporterats från flera länder i Afrika (bland annat Angola, Guinea Bissau och Kap Verde) och Asien (bland annat Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam). I dessa områden har viruset sannolikt överförts från mygg till människor under en längre tid och på så vis skapat en viss immunitet i befolkningen som kan ha förhindrat större utbrott.

  Aktualiserad information om hur intensiv smittspridningen via myggbett kan bedömas vara i olika länder fås från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC (map) och Världshälsoorganisationen WHO. Observera att dessa kartor inte lämpar sig för att fastställa hur stor risken är för en enskild resenär att smittas under en resa till ett land där myggburen smittspridning förekommer.

  Myggarten (Aedes aegypti) som sprider zikavirus finns inte i Sverige.

 • 14. Hur stor är risken för smittspridning av zikavirus i Europa?

  Zikavirus sprids för närvarande inte av myggor i Europa och risken för smittspridning är mycket liten. Den myggart som orsakar utbrottet i Amerika (Aedes aegypti) är inte allmänt förekommande i Europa, men den finns i begränsade områden på ön Madeira och vid den nordöstra Svarta havskusten. Myggarten Aedes albopictus som finns i 18 länder i Medelhavsområdet anses möjligen kunna överföra zikavirus till människa men med lägre kapacitet än Aedes aegypti. Därmed finns det en teoretisk risk för spridning av zikavirus i Europa, enligt WHO:s riskbedömning.

  I praktiken talar mycket för att det inte kommer etableras någon myggburen smittspridning i Europa. Denguevirus sprids till exempel av samma myggarter men trots det har vi inte sett någon allmän spridning av dengue i Europa utan endast små begränsade utbrott i några sydeuropeiska länder. Lokal smittspridning kan möjligen bli aktuell i högriskområden som Madeira men med tanke på den kunskap som nu finns och de resurser vi har i Europa kommer en smittspridning snabbt att upptäckas och motåtgärder då kunna sättas in. Någon anledning till oro inför semesterresor inom kontinentala Europa finns alltså inte.

 • 15. Hur kan man skydda sig mot zikavirus?

  Zikavirus sprids via myggor och för att skydda sig ska man därför undvika myggstick. Myggorna som kan överföra zikaviruset tillhör en art som trivs både i städer och på landsbygden och de är aktiva dagtid, framför allt i gryning och skymning. Det är därför viktigt att skydda sig mot myggbett under hela dygnet med tanke på samtidig förekomst av malariamyggor som främst är aktiva nattetid. Risken för stick minskar om man använder myggmedel och heltäckande kläder samt sover under myggnät eller i rum med luftkonditionering.

  Ett flertal undersökningar har påvisat att sexuell överföring av zikavirus förekommer, även om det är en betydligt mindre smittväg än myggburen smitta. Därför bör både män och kvinnor under och efter resa till berörda områden undvika oskyddat sex i sex månader efter hemkomst (se frågerubriken "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?" nedan). Detta för att undvika att kvinnor som är eller kan bli gravida smittas eftersom det nu finns vetenskapliga belägg för en ökad förekomst av kongenitala fosterskador i form av bland annat mikrocefali om en gravid kvinna smittas med zikavirus.

 • 16. Hur stor är risken att som resenär drabbas av zikavirusinfektion?

  I länder där omfattande smittspridning förekommer finns risk att även turister smittas av viruset om de blir myggbitna. Risken att en mygga bär på viruset varierar säkert stort mellan olika områden. Den dramatiska smittspridning som sågs i bland annat Sydamerika 2015–2016 skedde i områden där zikavirus inte tidigare förekommit, vilket innebar att befolkningsandelen med någon form av immunitet mot infektionen var mycket liten vilket underlättat den fortsatta smittspridningen. I de områden i Afrika och Asien där viruset förekommit under en längre tid har en större andel av befolkningen utsatts för smitta och därmed utvecklat immunitet som förhindrar vidare smittspridning. Under perioden januari–september 2017 ses en betydande avmattning av smittspridningen i Sydamerika jämfört med föregående år vilket åtminstone delvis kan förklaras med den ackumulerade immuniteten i befolkningen efter en dramatisk epidemi.

  Aktualiserad information om hur intensiv smittspridningen via myggbett kan bedömas vara i olika länder fås från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC (map) och Världshälsoorganisationen WHO. Men det är i nuläget omöjligt att fastställa hur stor risken är för en enskild resenär att smittas under en resa till ett land där myggburen smittspridning förekommer. Sannolikt är risken vid varje enskilt myggstick mycket liten och kan minskas ytterligare om man skyddar sig mot myggbett (se frågerubriken "Hur kan man skydda sig mot zikavirus?"ovan).

 • 17. Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?

  Det är visat att zikavirus kan smitta vid sexuell kontakt och fall där detta är den enda smittvägen har beskrivits, men det är fortfarande oklart hur stor risken är för smitta vid varje enskild sexuell kontakt. Vid undersökning av sädesvätska från infekterade män har man under som längst 188 dagar efter symtomdebut kunnat påvisa genetiskt spår av zikavirus (zikavirus-RNA som påvisas med så kallad PCR-teknik) vars betydelse för smittöverföring dock är oklar, till skillnad från påvisande av fullständiga viruspartiklar genom virusodling i som längst 69 dagar efter symtomdebut, vilket ger en mer tydlig fingervisning om risk för smitta. Den längsta dokumenterade tiden för vederlagd sexuellt överförd smitta är 41 dagar. På basen av nuvarande kunskapsläge rekommenderar WHO att undvika oskyddat sex under sex månader efter resa till berört område eller vid symtomgivande sjukdom.

  Gravid kvinna
  En gravid kvinna och hennes sexuella partner bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och därefter under hela den pågående graviditeten.

  Kvinna som kan bli gravid och hennes sexuella partner
  Kvinna som kan bli gravid och hennes sexuella partner bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och sex månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst sex månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

  Övriga resenärer
  Personer som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex i sex månader efter hemkomst för att minska risken för sexuell överföring av zikavirus. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

 • 18. Ska kvinnor som är eller kan bli gravida undvika att resa till länder med pågående spridning av zikavirus?

  I dag råder internationell konsensus om ett orsakssamband mellan infektion med zikavirus hos den gravida kvinnan och risk för utveckling av fosterskador i form av bland annat mikrocefali. Denna risk bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller kan bli gravida bör ta kontakt med hälso- och sjukvården för individuell rådgivning inför resor till berörda områden. Gravida kvinnor som planerar en resa bör kontakta sin vårdgivare (mödravården) för att gå igenom situationen och bedöma om det överhuvudtaget är lämpligt att resa under den då aktuella fasen av graviditeten. Bedömningen gäller inte bara risken för infektion med zikavirus utan även risken att drabbas av andra infektioner som kan förekomma i de tropiska och subtropiska klimat där zikavirus sprids, exempelvis malaria, denguefeber och infektioner i magtarmkanalen.

  Om resan till ett riskområde för myggöverförd infektion med zikavirus inte kan anstå bör den gravida kvinnan minimera risken för myggbett som kan överföra såväl zikavirus som denguefeber. Bästa sättet är att vara noggrann med myggmedel och heltäckande kläder och att sova under myggnät eller i ett rum med luftkonditionering. En gravid kvinna bör dessutom undvika oskyddat sex under hela återstoden av graviditeten med tanke på risken för sexuell överföring av zikavirus även från asymtomatiska män som rest i områden med pågående myggburen transmission. Se även rekommendationer under ovanstående frågerubrikerna "Hur kan man skydda sig mot zikavirus" och "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt".

 • 19. Ska man vänta med att försöka bli gravid om man har vistats i länder där zikavirus sprids?

  Folkhälsomyndigheten följer WHO:s riktlinjer från september 2016, där alla barnönskande kvinnor och par rekommenderas att inte bli eller försöka bli gravida under sex månader efter en resa till riskområden, oavsett symtomutveckling. Detta bygger på rapporter om hur länge man kunnat uppmäta spår av zikavirus i mannens sädesvätska (se frågerubriken "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?" ovan), eftersom smittan kan överföras även efter utresan från ett riskområde.

 • 20. Kan infektion med zikavirus utgöra en risk för framtida graviditeter?

  Det finns ingenting som idag talar för en kvarstående risk för fosterskador under framtida graviditeter efter en genomgången infektion med zikavirus. Normalt läker infektionen ut och därefter utvecklar man immunitet som troligen är livslång.

 • 21. Finns zikavirus i Thailand?

  Analys av redan tidigare insamlade blodprover talar för att zikavirus har cirkulerat redan under senare delen av 1900-talet i Thailand, vilket kan ha byggt upp en viss immunitet i befolkningen som kanske förhindrat större utbrott. Innan 2016 var rapporter om zikavirus i Thailand ovanliga vilket sannolikt beror på att mycket få analyser gjordes innan infektionen blev mer uppmärksammad 2015. Liksom många andra länder övervakar nu Thailand aktivt smittspridningen av zikavirus och under 2016–2017 har cirka 600 fall rapporterats från landets egen befolkning (67 miljoner); mindre ansamlingar av fall rapporteras mer eller mindre kontinuerligt och från olika delar av landet. Men situationen i Thailand är annorlunda jämfört med den tidigare dramatiska epidemin i Sydamerika, där antalet fall av infektion med zikavirus ökade mycket kraftigt under en kort tidsperiod.

 • 22. Vad ska en resenär från Sverige tänka på när man planerar en resa till Thailand?

  Inför kommande turistsäsonger, framför allt under vinterhalvåret, är det troligt att den myggburna spridningen av zikavirus i Thailand kvarstår oförändrad (se frågerubriken "Finns zikavirus i Thailand?" ovan). Genom åren har enstaka resenärer hemvändande från Thailand diagnostiserats med zikavirusinfektion men antalet drabbade har inte förändrats på samma sätt som setts i samband med utbrottet i Sydamerika.

  Kvinnor som önskar bli gravida och deras sexuella partner bör ta kontakt med hälso- och sjukvården för individuell rådgivning om man planerar en resa till Thailand. I detta sammanhang påpekas att Folkhälsomyndigheten följer WHO:s riktlinjer från september 2016, där alla barnönskande kvinnor och par rekommenderas att inte bli eller försöka bli gravida under sex månader efter en resa till riskområden, oavsett symtomutveckling. Detta bygger på rapporter om hur länge man kunnat uppmäta spår av zikavirus i mannens sädesvätska (se frågerubriken "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?" ovan), eftersom smittan kan överföras även efter utresan från ett riskområde.

  Gravida kvinnor som planerar en resa bör kontakta sin vårdgivare (mödravården) för att gå igenom situationen och bedöma om det överhuvudtaget är lämpligt att resa under den då aktuella fasen av graviditeten. Bedömningen gäller inte bara risken för zikavirusinfektion utan även risken att drabbas av andra infektioner som kan förekomma i Thailand, exempelvis denguefeber och infektioner i magtarmkanalen.

 • 23. Finns zikavirus i USA?

  Under 2016 och 2017 har begränsad smittspridning förekommit i de södra delarna av delstaterna Florida och Texas. Smittspridningen har varit beroende av den säsongsberoende tillväxten av myggpopulationer. Stora insatser har gjorts för att få bukt på smittspridningen genom myggbekämpning i de drabbade områdena. Med tanke på en aktiv övervakning är det högst troligt att man snabbt upptäcker ny myggburen smittspridning om sådan skulle uppstå på andra ställen i USA.

  Till USA hör också tre territorier utanför det amerikanska fastlandet vilka konstaterats ha myggburen smittspridning av zikavirus: Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa och Puerto Rico.

  Aktualiserad information om pågående smittspridningen via myggbett i USA fås från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC (Zika).

 • 24. Varför finns ingen nationell rekommendation om att gravida inte ska åka till zikadrabbade länder?

  De nationella reseråden i Sverige görs av utrikesdepartementet, UD, på underlag av olika myndigheter, bland annat Folkhälsomyndigheten. En avrådan kan göras vid allvarliga situationer i länder som gör att man helt bör undvika att resa dit. Rekommendationen från UD får bland annat konsekvenser för hur man kan få ersättning för inställda resor.

  Övriga reseråd/rekommendationer utfärdas i Sverige av exempelvis resebyråer. De kan hänvisa sina kunder till vaccinationsmottagningar och liknande, som sedan gör en bedömning av medicinska risker utifrån individ och resmål. Information om riskerna på resmålet får dessa mottagningar bland annat från Folkhälsomyndigheten.

  Folkhälsomyndigheten har informerat hälso- och sjukvården om att det pågående zikautbrottet kan medföra ökande risker vid en graviditet. Hälso- och sjukvården kan ha med det i rekommendationer till de personer som planerar resor till områden med risk för myggburen smittspridning. Gravida kvinnor som av olika skäl behöver eller vill genomföra en planerad resa kan då få råd om hur man skyddar sig mot zikavirusinfektion (se frågerubriken "Hur kan man skydda sig mot zikavirus?" ovan), andra kvinnor kan få rådet att ändra sina resplaner.

 • 25. Ska resenärer kontakta sjukvården efter hemkomst från område där zikavirus sprids?

  Resenärer som insjuknar med feber eller andra infektionssymtom upp till tre månader efter utresa från tropiska och subtropiska länder bör vid kontakt med sjukvården uppge i vilka länder man vistats eller rest igenom. Detta för att utesluta potentiellt allvarliga infektioner som malaria.

 • 26. Ska gravida kvinnor kontakta sjukvården efter resa i område där zikavirus sprids?

  Gravida som rest i områden med känd smittspridning av zikavirus kan efter bedömning av ansvarig läkare provtas för diagnostik av zikavirusinfektion. Vid frånvaro av symtom saknas exakt tidpunkt för eventuell smitta, vilket kan leda till behov av upprepad provtagning för en säker bedömning. För detaljerad information om indikationer för provtagning, se Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning och rekommendation för handläggning vid misstanke om infektion med zikavirus.

  Gravid kvinna som konstateras ha infektion med zikavirus remitteras till specialistmödravården för fortsatta undersökningar.

 • 27. Ska man provta alla resenärer som blivit myggbitna under resa i område där zikavirus sprids?

  Nej, provtagning är inte aktuell om man inte har symtom. Har man blivit myggbiten och haft en symtomfri infektion eller tillfrisknat har kroppen hanterat sjukdomen och man utvecklar därefter en immunitet mot zikavirus som troligen är livslång.

  Gravida som rest i områden där zikavirus sprids kan efter bedömning av ansvarig läkare provtas för diagnostik av zikavirusinfektion, oavsett utveckling av sjukdomssymtom. Se ovanstående frågerubrik "Ska gravida kvinnor kontakta sjukvården efter resa i område där zikavirus sprids?".

 • 28. Kan zikavirus överföras via blod?

  Zikavirus kan överföras via blod. Blodgivning efter vistelse i tropiska länder är inte tillåtet under den närmaste tiden efter hemkomst enligt Socialstyrelsens föreskrifter om avstängning från blodgivning på grund av zikavirus.