16. Hur stor är risken att som resenär drabbas av zikavirusinfektion?

I länder där omfattande smittspridning förekommer finns risk att även turister smittas av viruset om de blir myggbitna. Risken att en mygga bär på viruset varierar säkert stort mellan olika områden. Den dramatiska smittspridning som sågs i bland annat Sydamerika 2015–2016 skedde i områden där zikavirus inte tidigare förekommit, vilket innebar att befolkningsandelen med någon form av immunitet mot infektionen var mycket liten vilket underlättat den fortsatta smittspridningen. I de områden i Afrika och Asien där viruset förekommit under en längre tid har en större andel av befolkningen utsatts för smitta och därmed utvecklat immunitet som förhindrar vidare smittspridning. Under perioden januari–september 2017 ses en betydande avmattning av smittspridningen i Sydamerika jämfört med föregående år vilket åtminstone delvis kan förklaras med den ackumulerade immuniteten i befolkningen efter en dramatisk epidemi.

Aktualiserad information om hur intensiv smittspridningen via myggbett kan bedömas vara i olika länder fås från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC (map) och Världshälsoorganisationen WHO. Men det är i nuläget omöjligt att fastställa hur stor risken är för en enskild resenär att smittas under en resa till ett land där myggburen smittspridning förekommer. Sannolikt är risken vid varje enskilt myggstick mycket liten och kan minskas ytterligare om man skyddar sig mot myggbett (se frågerubriken "Hur kan man skydda sig mot zikavirus?"ovan).