17. Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?

Det är visat att zikavirus kan smitta vid sexuell kontakt och fall där detta är den enda smittvägen har beskrivits, men det är fortfarande oklart hur stor risken är för smitta vid varje enskild sexuell kontakt. Vid undersökning av sädesvätska från infekterade män har man under som längst 188 dagar efter symtomdebut kunnat påvisa genetiskt spår av zikavirus (zikavirus-RNA som påvisas med så kallad PCR-teknik) vars betydelse för smittöverföring dock är oklar, till skillnad från påvisande av fullständiga viruspartiklar genom virusodling i som längst 69 dagar efter symtomdebut, vilket ger en mer tydlig fingervisning om risk för smitta. Den längsta dokumenterade tiden för vederlagd sexuellt överförd smitta är 41 dagar. På basen av nuvarande kunskapsläge rekommenderar WHO att undvika oskyddat sex under sex månader efter resa till berört område eller vid symtomgivande sjukdom.

Gravid kvinna
En gravid kvinna och hennes sexuella partner bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och därefter under hela den pågående graviditeten.

Kvinna som kan bli gravid och hennes sexuella partner
Kvinna som kan bli gravid och hennes sexuella partner bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och sex månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst sex månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Övriga resenärer
Personer som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex i sex månader efter hemkomst för att minska risken för sexuell överföring av zikavirus. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.